Zryczałtowany dodatek energetyczny Drukuj
wtorek, 25 marca 2014 09:52

Jednostka realizująca świadczenie

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni, ul. Fabryczna 14, Sekcja Dodatków Mieszkaniowych, ul. Chopina 8

Wymagane dokumenty

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego:

 1. kopia  umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej);

 2. rachunek lub faktura VAT za energię elektryczną (tylko w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarto umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej).

Miejsce złożenia dokumentów

Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania zryczałtowanego dodatku  energetycznego, a także druki wniosków o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego można uzyskać w  Sekcji Dodatków Mieszkaniowych Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni, ul. Chopina 8.

Opłaty

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej nie podlega żadnym opłatom.

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 i 730).

 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 180 z późn.zm.).

 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096).

  Tryb odwoławczy

  Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

  Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni

  Inne informacje

  • Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. będzie przysługiwał odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

  • Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c ).

  • Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku

  • Limit zużycia energii elektrycznej wyniesie:
   1) 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
   2) 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
   3) 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

  • Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. wynosi:

  1. dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 11,37 zł miesięcznie;

  2. dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,80 zł miesięcznie;

  3. dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,96 zł. miesięcznie.

  • Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. zostanie ogłoszona przez ministra właściwego do spraw gospodarki w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" do dnia 30 kwietnia 2020 r.

  • Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacają gminy w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

  • Zryczałtowany dodatek energetyczny może być wypłacony:

  1. na rachunek bankowy osoby wnioskującej;

  2. do rąk wnioskodawcy w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej.

  • Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. wynosi:

  1. dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 11,35 zł miesięcznie;

  2. dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,77 zł miesięcznie;

  3. dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,892 zł. miesięcznie.

  • Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. zostanie ogłoszona przez ministra właściwego do spraw gospodarki w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" do dnia 30 kwietnia 2019 r.