Wniosek i zasady realizacji Drukuj

Karta Dużej Rodziny stanowi formę wsparcia rodzin wielodzietnych. Jej celem jest:

- promowanie modelu rodziny z dziećmi i kreowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej: umacnianie rodziny i wsparcie jej funkcji, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin wielodzietnych,

- obniżenie comiesięcznych rachunków rodzin lub zmniejszenie bieżących wydatków;

- zachęcanie rodzin do aktywnego spędzania czasu, poprzez zwiększenie dostępności do różnych form rozrywki, sportu i rekreacji, inicjatyw kulturalnych, wzmacniając tym samym integrację wewnątrzrodzinną i integrację środowiska rodzin wielodzietnych.

Karta Dużej Rodziny adresowana jest do wszystkich rodzin z trojgiem i/lub więcej dzieci, niezależnie od dochodu. O Kartę mogą się również starać samotni rodzice, jak i rodziny zastępcze lub opiekunowie rodzinnych domów dziecka.

Karta jest przyznawana:

- rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;

- dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia;

- dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia;

- dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;

- dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

- osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37. ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia.


Wymagane dokumenty:

- w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

- w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

- w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

- w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnopsrawności;

- w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

- w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37. ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki.Wykaz uprawnień przyznanych w ramach korzystania z Karty Dużej Rodziny zamieszczony jest na stronie www.rodzina.gov.pl
Miejsce złożenia dokumentów oraz sposób załatwienia sprawy:

Pełnej informacji na temat zasad przyznawania Kart Dużej Rodziny można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Chopina 8, w godzinach:

poniedziałek – od 8:00 do 16:00,

wtorek – piątek – od 7:00 do 15:00.

Informacje udzielane są także pod numerem telefonu (61) 640-73-20.

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny oraz niezbędne oświadczenia dostępne są kancelarii Ośrodka Pomocy Społecznej, a także w zakładce „Dokumenty do pobrania”.
Akty prawne:

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2014 poz. 1863).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. 2014 poz. 1956).