Podstawowe informacje dotyczące Programu Rodzina 500 plus Drukuj
poniedziałek, 31 lipca 2017 00:00

PROGRAM RODZINA 500 +

PODSTAWOWE INFORMACJEŚwiadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka.

 

Będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.

 

Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł, jeśli jest w niej wychowywane dziecko niepełnosprawne.

 

Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymają świadczenie niezależnie od dochodu.

 

Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców. Dodatkowo, wliczane też będą dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

 

Program Rodzina 500+ obejmie również rodzinne formy pieczy zastępczej. Pomoc będzie miała formę „dodatku wychowawczego” na każde dziecko niezależnie od dochodu umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Dodatek będzie wypłacało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

 

Świadczenie wychowawcze będzie wypłacał Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni.

 

Wniosek trzeba będzie składać co roku w miejscu zamieszkania. Można to będzie zrobić przez internet, za pośrednictwem poczty lub w Ośrodku Pomocy Społecznej, w budynku przy ul. Słowackiego 39

 

E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.

 

Jeśli wnioskujemy o świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko, to do wniosku trzeba będzie dołączyć:
­- oświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

- dokumenty (w tym oświadczenia) potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmian sytuacji dochodowej,
- w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego.

 

Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica, a także świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

 

Jeśli występujemy o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko, nie musimy dołączyć do wniosku żadnych dodatkowych dokumentów.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej będzie weryfikował zgodność przedstawionych danych ze stanem faktycznym.W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okres od kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r.W kolejnych latach świadczenie będzie przyznawane na 12 miesięcy – od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.

 

Pieniądze będą wypłacane  przelewem na konto.

 

Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, m. in. z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego lub stypendiów dla uczniów i studentów.

 

W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice po równo dzielą się opieką nad dzieckiem, oboje mają prawo złożyć wniosek. O przyznaniu wsparcia zadecyduje wtedy kolejność złożenia. Co ważne, rodzic otrzyma wsparcie na dzieci, które są pod jego opieką, nawet jeśli nie jest ich biologicznym rodzicem.