Zarządzenie nr 315 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 grudnia 2018 Drukuj
środa, 19 grudnia 2018 00:00

Zarządzenie nr 315

Burmistrza Miasta i Gminy Września

z dnia 19 grudnia 2018

 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

z zakresu pomocy społecznej

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r., poz. 1508, 1693) w związku z art. 11 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450, 650, 723, 1365) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych do realizacji w roku 2019 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - zapewnienie gorącego posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Miasta i Gminy Września.

 

§ 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej stanowi załącznik do zarządzenia.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

Załącznik

do Zarządzenia nr 315

Burmistrza Miasta i Gminy Września

z dnia 19 grudnia 2018

 

 

Ogłoszenie

z dnia 19 grudnia 2018

Burmistrza Miasta i Gminy Września

o otwartym konkursie ofert

na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

 

 

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450, 650, 723, 1365) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 14 maja 2018r., poz. 896) Burmistrz Miasta i Gminy Września ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych w art. 3 w/w ustawy na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na:

zapewnieniu gorącego posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Miasta i Gminy Września, zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r., poz. 1508, 1693, 2192)

oraz zaprasza do składania ofert.

 

I Rodzaj zadania:

 

Działania socjalno - pomocowe polegające na prowadzeniu jadłodajni oraz magazynu z odzieżą.

 

II Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w 2019 roku:

 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w roku 2019 wynosi 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Gmina Września w 2018 roku realizowała zadanie poprzez zlecenie jego realizacji, w formie wspierania, z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania w wysokości 65.000,00 zł.

 

III Zasady przyznawania dotacji:

1. Postępowanie ws przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450, 60, 723, 1365).

2. Dofinansowanie nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów zadania.

3. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na wydatki inwestycyjne, zakup gruntów, działalność gospodarczą oraz działalność polityczną i religijną.

4. W przypadku, gdy suma wnioskowanych kwot, wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszania wielkości przyznanych dotacji.

 

 

IV Termin i warunki realizacji zadania:

 

Zadanie musi być zrealizowane w terminie:

od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r.

 

V Miejsce realizacji zadania:

 

Zadanie ma być realizowane w lokalach prowadzonych przez podmiot, usytuowanych na terenie gminy Września.

 

VI Warunki realizacji zadania:

 

1. Działania, których realizację należy uwzględnić przy planowaniu zadania:

- zapewnienie gorącego posiłku jednodaniowego dziennie od poniedziałku do piątku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Miasta i Gminy Września - w okresie trwania zadania;

- zapewnienie lokalu (ew. pomieszczenia) wraz z niezbędnym sprzętem;

- zapewnienie zgodnych z zasadami BHP i innymi właściwymi przepisami warunków realizacji zadania;

- prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania, w tym sprawozdawczości finansowej i merytorycznej;

- współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wrześni.

2. Podmiot realizujący zadanie powinien posiadać niezbędne doświadczenie w realizacji zadań

o podobnym charakterze, w tym:

- kadrę:

  • specjalistów o kwalifikacjach potwierdzonych dokumentami;

  • przeszkolonych wolontariuszy.

- dokumentację potwierdzającą wcześniejszą realizację zadań o podobnym charakterze, o ile takie zadania były przez podmiot realizowane.

3. Wkład osobowy, w tym wkład pracy wolontariuszy, może być uwzględniony w kosztorysie ze względu na rodzaj kosztów, w wysokości nie przekraczającej 50% łącznej kwoty finansowych środków własnych i środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania oraz wyceny wkładu osobowego.

4. Organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy są zobowiązane do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy o wsparcie zadania publicznego.

5. Zadanie publiczne zawarte w ofercie nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.

6. Istnieje możliwość zakupu przez podmiot usług polegających na wykonaniu czynności o charakterze technicznym lub specjalistycznym, powiązanych z realizacją zadania, jednak niestanowiącym jego meritum.

7. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania zapisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000, 1669), ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz.2077, z 2018r., poz.62, 1000, 1366, 1669 i 1693).

8. W przypadku, gdy podmiot jest podatnikiem VAT i ma możliwość skorzystania z prawa do odliczania podatku naliczonego, a realizowane zadanie ma związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, dokonując rozliczenia dotacji przyznanej w kwocie brutto, podmiot jest zobowiązany również do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość kwoty podatku VAT naliczonego, jaka może zostać uwzględniona w rozliczeniu należnego zobowiązania.

 

VII Termin i warunki składania ofert:

 

1. Oferty należy składać wyłącznie na formularzu określonym w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w brzmieniu obowiązującym w dniu podpisania zarządzenia w sprawie ogłoszenia konkursu. Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej: www.ops.wrzesnia.pl

 

2. Oferty należy składać w kancelarii Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni, ul. Fabryczna 14, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2018r., do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do kancelarii) lub przesyłać na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni, ul. Fabryczna 14 (decyduje data wpływu do kancelarii).

 

Oferta, która spełnia warunki określone w pkt. 1 i 2 , a wpłynie po w/w terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

 

3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie.

Pouczenie:

1. Wszystkie strony oferty muszą być ze sobą połączone (np. zszyte) i ponumerowane.

2. Wszystkie załączniki do oferty muszą być ze sobą połączone (np. zszyte) i ponumerowane.

3. Na ostatniej stronie oferty (w wyznaczonym miejscu) należy dokładnie wpisać wszystkie załączniki.

 

4. Przed złożeniem oferty można uzyskać stosowne wyjaśnienia dotyczące zadania konkursowego oraz wymogów formalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrześni, pod numerem telefonu (61) 640-72-65, od poniedziałku do piątku, w godz. 12:00-15:00.

 

VIII Wymagana dokumentacja:

 

Dokumenty podstawowe:

1. Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.

Pouczenie:

1. Ofertę oraz załączniki należy składać w jednym egzemplarzu.

2. Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione. W pola, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”.

3. W dokumencie nie wolno dokonywać skreśleń i poprawek, poza wyraźnie wskazanymi rubrykami.

4. W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić”, należy dokonać właściwego wyboru.

 

2. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym.

3. Aktualny regulamin placówki.

4. Statut organizacji (nie dotyczy parafii i innych kościelnych osób prawnych nie posiadających statusu organizacji pożytku publicznego).

5. Oświadczenie oferenta zgodne ze wzorem załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Pouczenie:

Dokument uznaje się za poprawny pod względem formalnym, gdy zostaną skreślone/usunięte wszystkie niepotrzebne sformułowania oznaczone gwiazdką oraz zostaną podane wszystkie żądane informacje.

 

Do oferty mogą być dołączone inne załączniki dodatkowe składane w przypadku, gdy z opisu projektu wynika, że takie załączniki są niezbędne (niepodlegające ocenie formalnej):

Pouczenie:

1. Ofertę, wszystkie oświadczenia i inne dokumenty załączone do oferty muszą podpisywać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu.

2. W przypadku wystawienia przez w/w osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być dołączone do oferty.

3. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

4. W przypadku złożenia załącznika w formie wydruku komputerowego, musi być on podpisany jak oryginał i opatrzony datą.

5. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem złożonych kserokopii dokumentów następuje poprzez odpowiednie skreślenie/usunięcie niepotrzebnego sformułowania w pkt. 7 oświadczenia oferenta.

 

Złożenie oferty bez wszystkich wymaganych, prawidłowo wypełnionych i podpisanych załączników spowoduje ODRZUCENIE oferty z przyczyn formalnych.

 

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

 

Dokumenty składane w przypadku otrzymania dotacji:

Oferent zobowiązany jest w terminie do 14 dni od daty otrzymania od pracownika OPS informacji o przyznaniu dotacji, dostarczyć niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy, w tym:

- oświadczenie o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dotacji;

- zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania stanowiące załączniki do umowy,

- potwierdzenie aktualności danych organizacji, zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy;

- oświadczenie o statusie organizacji jako podatnika podatku VAT (czynny/zwolniony/nie jest podatnikiem podatku VAT).

Pouczenie:

1. Załączniki powinny być:

- sporządzone na przygotowanych przez OPS drukach;

- wypełnione prawidłowo i zgodne ze złożoną ofertą;

- zaktualizowane stosownie do przyznanej dotacji.

2. Aktualizacja nie może dotyczyć udziału własnego w zakresie jego zmniejszenia.

 

IX Termin i tryb wyboru oferty:

 

1. Otwarcie kopert z ofertami konkursowymi oraz dokonanie oceny formalnej złożonych ofert, zgodnie z wymaganiami podanymi w dziale VIII niniejszego ogłoszenia, nastąpi w obecności co najmniej dwóch pracowników, upoważnionych przez Dyrektora OPS we Wrześni.

2. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą dalej rozpatrywane.

3. Oceny merytorycznej złożonych ofert, w oparciu o przepisy Ustawy oraz kryteria podane w treści niniejszego ogłoszenia dokona Komisja Konkursowa. W pracach Komisji mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

4. Po analizie złożonych ofert Komisja Konkursowa przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

5. Rozstrzygnięcia konkursu ofert dokona Burmistrz Miasta i Gminy Września, nie później niż

w terminie 14 dni od dnia wskazanego w dziale VII ust. 2 niniejszego ogłoszenia.

6. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej:

- w Biuletynie Informacji Publicznej;

- na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Pomocy Społecznej;

- na stronie internetowej www.ops.wrzesnia.pl.

7. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

8. Rozstrzygnięcie Burmistrza Miasta i Gminy Września jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy z podmiotem, którego oferta została wybrana.

9. Poinformowanie organizacji, których oferty zostały odrzucone w postępowaniu konkursowym, wymaga formy pisemnej.

 

Konkurs może zostać nierozstrzygnięty, jeśli oferty nie spełnią oczekiwań Gminy.

 

X Kryteria wyboru ofert:

1. Kryteria formalne:

- ocena, czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia na podstawie art. 3 Ustawy;

- ocena terminowości złożenia oferty zgodnie z działem VII ogłoszenia;

- ocena kompletności załączonej dokumentacji, o której mowa w dziale VIII ogłoszenia.

2. Kryteria merytoryczne:

- ocena, czy cele statutowe podmiotu są zbieżne z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniu;

- ocena, czy zadanie jest adresowane do mieszkańców gminy Września;

- ocena zgodności złożonej oferty z zadaniem określonym w ogłoszeniu, tj. czy:

  • planowane zadanie jest możliwe do zrealizowania w terminie określonym niniejszym ogłoszeniem oraz jest przydatne i atrakcyjne dla beneficjentów;

  • kalkulacja kosztów realizacji zadania jest adekwatna do harmonogramu (zakresu rzeczowego) zadania;

  • osoby, przy udziale których podmiot ma realizować zadanie, posiadają właściwe kwalifikacje.

- pozytywna ocena wiarygodności finansowej podmiotu;

- ocena podmiotu w zakresie jego doświadczenia w realizacji podobnych zadań będących przedmiotem oferty.

 

Formularz oferty wraz ze wzorami załączników wymienionych w ogłoszeniu dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni www.ops.wrzesnia.pl

 

 

sporządziła: Joanna Mordal