EFS-PO KL 2011 Drukuj

EFS-PO KL 2011 

Opis projektu
„Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy społecznej we Wrześni” realizowanego w 2011 r.Projekt realizowany jest w okresie styczeń – grudzień 2011 r.

Adresatami projektu są nieaktywni zawodowo mieszkańcy gminy Września – klienci Ośrodka Pomocy społecznej oraz ich otoczenie:
- 32 osoby realizują kontrakty socjalne z pracownikami socjalnymi OPS,
- 50 osób realizuje Program Aktywności Lokalnej.


CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

1. Zwiększenie szans powrotu na rynek pracy 32 bezrobotnych klientów OPS we Wrześni w ciągu 12 miesięcy.
2. Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego 50 rodzin z otoczenia b. o. (beneficjentów ostatecznych).

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poprawa funkcjonowania 82 bezrobotnych i ich rodzin przez 12 miesięcy wsparcia specjalistycznego, finansowego i pracy socjalnej;
2. Zwiększenie szans 82 bezrobotnych klientów na powrót na otwarty rynek pracy przez zwiększenia kompetencji społecznych i zawodowych oraz pozytywny wizerunek w ciągu 12 miesięcy;
3. Zaktywizowanie 82 środowisk osób wykluczonych i zagrożonych do działań na rzecz lokalnej społeczności i wspieranie w rozwiązywaniu problemów w ciągu 12 miesięcy;

Adresatami projektu jest grupa bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo osób oraz ich otoczenie tzn. „ludzie im podobni”, ich grupa odniesienia. Osoby te są w wieku produkcyjnym i maja szansę na zmianę swojego statusu zawodowego, poprawę relacji z otoczeniem i włączenie się w życie społeczności. Grupa charakteryzuje się niskim poziomem wykształcenia i zdiagnozowanymi niektórymi problemami rodzinnymi. Powodem pozostawania bez zatrudnienia jest nie tylko brak umiejętności zawodowych ale np. uzależnienie, przemoc, niepełnosprawność, brak umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji, bezradność, problemy opiekuńczo-wychowawcze. Sytuacja tej grupy może ulec pozytywnej zmianie poprzez zróżnicowane, wszechstronne wsparcie, w tym:

AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ:
- warsztaty grupowe i indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym,
-diagnozowanie i sporządzanie indywidualnych ocen przydatności zawodowej,
- warsztaty z wykorzystywania nowoczesnych technik poszukiwania zatrudnienia i sporządzania dokumentów aplikacyjnych.

AKTYWIZACJĘ EDUKACYJNĄ:
- nabycie umiejętności zawodowych poprzez udział w kursie wózków widłowych, pomocy kuchennej w małej gastronomii, organizacji imprez gastronomicznych, kursu kelnerskiego, pracownika obsługi hotelarskiej, obsługi kas fiskalnych i terminali płatniczych, obsługi komputera i internetu, stylizacji paznokci, opieki nad osobą zależną - dzieckiem, osobą starszą, robót wykończeniowych w budownictwie (istnieje możliwość skorzystania z więcej niż jednego kursu), kursu na prawo jazdy w celu umożliwienia dojazdu do pracy uczestnikom, którzy nabędą nowe lub uzupełnią posiadane umiejętności (tylko dla uczestników realizujących kontrakty).

AKTYWIZACJĘ ZDROWOTNĄ:
- skierowanie i sfinansowanie badań profilaktycznych i specjalistycznych,
- przeprowadzenie zajęć w formie wykładów z zakresu higieny i profilaktyki zdrowotnej,
- diagnoza zdrowia uczestnika - sporządzenie tzw. wywiadów środowiskowo-medycznych,
- skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej, psychospołecznej lub rodzinnej.

ANIMACJĘ SPOŁECZNĄ:
realizacja 8 programów spotkań środowiskowych.

AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ:
- praca w rodzinach - zatrudnienie asystentów rodziny: pedagogów ze zróżnicowanymi kompetencjami, wykorzystywanymi w zależności od zdiagnozowanego w rodzinie problemu: uzależnienie, niepełnosprawność intelektualna, problemy wychowawcze i opiekuńcze w rodzinach z dziećmi, przemoc, samotne rodzicielstwo, nieumiejętność organizowania „pracy” w domu, dysponowania czasem i środkami finansowymi itp.,
- zorganizowanie wolontariatu - utworzenie Klubu Wolontariusza,
- organizowanie i finansowanie poradnictwa specjalistycznego, interwencji kryzysowej, informowanie o prawach i uprawnieniach, konsultacje prawne z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz zajęcia z savoir vivre`u, przestępczości i zagrożeń w cyberprzestrzeni- zajęcia grupowe,
- organizowanie i sfinansowanie poradnictwa i wsparcia indywidualnego w celu wypracowania umiejętności podnoszących kompetencje życiowe - działania realizowane będą w Specjalistycznym Punkcie Wspierania Rodziny przez specjalistów: psychologa, pedagoga, prawnika, terapeutę uzależnień oraz dietetyka,
- warsztaty z dietetykiem, wizażystą lub fryzjerem z przygotowaniem z kosmetologii - dla osób mających problemy z autoprezentacją, schludnym wyglądem, nie stosujących zasad zdrowego odżywiania i profilaktyki zdrowia,
- warsztaty z zakresu racjonalnego gospodarowania budżetem domowym i korzystania z produktów bankowych,
- sfinansowanie opieki nad osobą zależną - umożliwienie udziału w warsztatach umiejętności rodzicielskich adresowanych do samotnych rodziców, realizowanych w Przedszkolu Słoneczko (przykładami są pozytywne zmiany dokonywane przez samotnych rodziców, dawniej klientów OPS),
- szkolenie z zakresu ratownictwa i profilaktyki wypadków oraz postępowania w przypadku klęsk żywiołowych.

28.09.2011 r.Działania środowiskowe realizowane w ramach projektu systemowego "Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni"


Celem działań środowiskowych jest aktywizacja otoczenia beneficjentów poprzez inicjowanie przedsięwzięć integrujących środowisko, w którym zamieszkują. Charakter realizowanych działań jest zróżnicowany, stosownie do zdiagnozowanych przez animatora społecznego potrzeb. Są to przedsięwzięcia różnego typu: rajd pieszy połączony z konkursem strzeleckim, spotkania picnickowe, wspólne wyjazdy: na mecz Lecha Poznań, na seans filmowy w Kinepolis, na zwiedzanie Jarmarku Świątecznego w Muzeum w Szreniawie. Są to także rodzinne spotkanie andrzejkowe, "Pokoleniowa Olimpiada Uśmiechu" czy też impreza "Zatoka Białego Łabędzia". Każdy z pomysłów to autorska inicjatywa lokalnych liderów. Wspólnie planowane, organizowane i realizowane przedsięwzięcia łączą lokalną społeczność. Są szansą na utrwalenie dobrych relacji w społeczności, ułatwiających reintegrację osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. W realizację działań środowiskowych włączonych zostanie blisko 1 000 mieszkańców naszej gminy.

17.11.2011 r.Diagnoza otoczenia bezpośrednich beneficjentów projektu


W ramach realizacji projektu systemowego "Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni" współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 7.1. Poddziałania 7.1.1., zdiagnozowana została sytuacja w środowiskach stanowiących otoczenie bezpośrednich beneficjentów projektu. Zaninicjowane przez OPS spotkania z sołtysami, członkami rad sołeckich, przedstawicielami lokalnych organizacji i grup nieformalnych z Bierzglina, Bierzglinka, Chwalibogowa, Gutowa Wielkiego, Marzenina, Ostrowa Szlacheckiego oraz Psar Polskich będą konynuowane w innych miejscach gminy. Zgłaszane przez lokalnych liderów pomysły umożliwiają podjęcie w ramach projektu działań środowiskowych, których celem jest uaktywnienie społeczności lokalnych. Włączenie środowisk zagrożonych wykluczeniem, bądź już wykluczonych do wspólnych działań jest próbą odbudowy prawidłowych relacji w społeczności.


 

 

 

01.12.2011 r.

Program Aktywności Lokalnej – PAL w ramach projektu systemowego "Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni" współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 7.1. Poddziałania 7.1.1.


W ramach projektu realizowany jest Program Aktywności Lokalnej – PAL. Programem tym
objętych zostało 50 mieszkańców naszej gminy, zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykluczonych i dyskryminowanych na rynku pracy, korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej oraz ich rodziny i otoczenie. Działania realizowane w ramach PAL mają przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu na poziomie subiektywnego odczucia społeczności lokalnych gminy, ale również na poziomie obiektywnej oceny mieszkańców Wrześni. W przypadku każdej osoby uczestniczącej w programie zastosowano instrumenty aktywnej integracji, działania o charakterze środowiskowym (objęto wsparciem osoby z otoczenia)., a także środowiskową pracę socjalną. Priorytetem OPS jest inicjowanie idei aktywizujących środowisko lokalne, którego mieszkańcy z różnych przyczyn stali się bierni i pogodzili się z otaczającą ich rzeczywistością. Efektem podjętych przez OPS przedsięwzięć w ramach Programu Aktywności Lokalnej jest rozbudzenie zaangażowania i współpracy mieszkańców, organizacji, instytucji, firm, celem aktywizacji,edukacji i rozwoju środowiska lokalnego.

 

 

02.12.2011 r.

Zintegrowani społecznie i zawodowo


Dobiega końca tegoroczna edycja projektu systemowego „Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”, współfinansowanego ze środków UE, w ramach Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Zapoczątkowany w 2008 roku Projekt zakłada realizację szeregu przedsięwzięć adresowanych zarówno do beneficjentów, jak i ich otoczenia. Celem jest zmiana dotychczasowej sytuacji nieaktywnych zawodowo klientów OPS. Z roku na rok, kolejne edycje Projektu są coraz bardziej zróżnicowane pod względem stosowanych narzędzi aktywizujących beneficjentów m.in. zawodowo, społecznie, zdrowotnie. W tym roku 82 uczestników Projektu skorzystało m.in. z możliwości udziału w pracach społecznie użytecznych i w szkoleniach zawodowych oraz w spotkaniach ze specjalistami z zakresu aktywizacji społecznej i zdrowotnej. Adresatami naszych działań były również rodziny beneficjentów i ich otoczenie. Szeroki dostęp do specjalistów oferujących wsparcie m.in. w zakresie poradnictwa prawnego, pomocy i terapii psychologicznej, ochrony i profilaktyki zdrowia, jak również praktyczne wskazówki dotyczące dbałości o higienę i wygląd, czy trening w zakresie gospodarowania budżetem – to niezbędne elementy wzbogacające kompetencje społeczne zarówno uczestników projektu i osób z ich otoczenia. Powyższe działania mają jeden cel – poprawę sytuacji beneficjenta, w stopniu umożliwiającym samodzielne funkcjonowanie.


07.12.2011 r.