Zamówienia na usługi społeczne
Przygotowanie i wydanie dwudaniowego posiłku w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" osobom uprawnionym z terenu Gminy Września w 2017 roku Drukuj
czwartek, 15 grudnia 2016 14:30

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześnina podstawie art. 138g - 138s ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) wszczyna postępowanie

o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi


Przygotowanie i wydanie dwudaniowego posiłku w ramach

programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" osobom

uprawnionym z terenu Gminy Września w 2017 rokuTermin realizacji usługi: od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku


Formularz zawierający opis warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik poniżej treści ogłoszenia.


Otwarcie ofert nastąpi 23 grudnia 2016 r.

w siedzibie Zamawiającego o godz. 8.10


Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 23 grudnia 2016 r. do godz. 08:00.


Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

Cena - 100 %

 

OGŁOSZENIE

WARUNKI ZAMÓWIENIA


ŹRÓDŁO

 
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2017 r. Drukuj
piątek, 09 grudnia 2016 15:00

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września


na podstawie art. 138g - 138s ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi


Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób

z zaburzeniami psychicznymi w 2017 r.


Termin realizacji usługi: od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku


Formularz zawierający opis warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik poniżej treści ogłoszenia.


Otwarcie ofert nastąpi 20 grudnia 2016 r.

w Ośrodku Pomocy Społecznej pok. 202 (II piętro) o godz. 8.10


Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Fabryczna 14 - kancelaria (parter), do dnia 20 grudnia 2016 r. do godz. 08:00.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.


Kryterium oceny ofert:

Cena - 65 %

Kwalifikacje zawodowe osób - 35 %

 

OGŁOSZENIE

WARUNKI ZAMÓWIENIA


ŹRÓDŁO