Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Września, dn. 30.12.2019r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT OGŁOSZENIE NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2020R.

Podaje się do publicznej wiadomości, że w wyniku postępowania prowadzonego w formie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2020r., polegającego na zapewnieniu gorącego posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Miasta i Gminy Września, wybrano ofertę:

L.p. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wysokość przyznanych środków publicznych


1.
Katolickie Porozumienie Samorządowe z siedzibą we Wrześni

Zapewnienie gorącego posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Miasta i Gminy Września, zgodnie z art. 48 oraz 48b ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2019r., poz. 1507 ze zm.)80.000,00zł

Ze wskazanym powyżej oferentem zostanie podpisana umowa o realizację zadania publicznego.

Tomasz Kałużny

Burmistrz Miasta i Gminy Września

/-/

Skip to content