Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ops.wrzesnia.pl Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni.

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-01.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-27. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krystian Kędziora, krystian.kedziora@ops.wrzesnia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 640 72 17. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni oraz oddział są dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście do siedziby przy ul. Fabrycznej 14 znajduje się na parterze, bez konieczności pokonywania stopni. Przy wejściu do oddziału przy ul. Słowackiego 39 znajduje się podjazd dla wózków.
  2. W siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni znajduje się winda umożliwiająca poruszanie osobom niepełnosprawnym ruchowo pomiędzy piętrami. Dodatkowo na drugim piętrze znajduje się platforma schodowa. Obsługa interesantów mających problemy z poruszaniem się w obu oddziale Ośrodka odbywa się na parterze. We wszystkich budynkach Ośrodka znajdują się toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
  3. Przy siedzibie Ośrodka znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych – ul. Fabryczna oraz ul. Ratuszowa.
  4. Do wszystkich budynków Ośrodka mają prawo wstępu interesanci z psami asystującymi.
  5. Na terenie budynków Ośrodka nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni nie udostępnia aplikacji mobilnych.