Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6-ciu miesięcy osobom, które mają tytuł prawny do lokalu.

Prawo do dodatku mają, więc:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;

 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;

 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;

 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;

 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

Ważnym kryterium przyznania dodatku mieszkaniowego jest dochód gospodarstwa domowego. Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

Dodatek przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dodatek nie przekracza:

 • 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,

 • 125% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się kwotę najniższej emerytury obowiązującą w dniu złożenia wniosku, ogłaszaną przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Uległa ona zmianie z dniem od 1 marca 2021 roku i wynosi 1250,88 zł.

Przeliczając:

 • W gospodarstwie jednoosobowym - 175% dochodu stanowi kwotę 2189,04 zł,

 • W gospodarstwie wieloosobowym - 125% dochodu stanowi kwotę 1563,60 zł

Przy obliczaniu dodatku bierze się pod uwagę dochód brutto po odliczeniu kosztów uzyskania i składek ZUS (emerytalnych, rentowych i chorobowych), wypłacony w okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku.
Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690 oraz z 2019 r. poz. 730, 752 i 992), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.²) ), dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, 924 i 1818), dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. poz. 1540 oraz z 2019 r. poz. 1309), świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529) oraz świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622).


 Kolejną przesłanką uzyskania dodatku jest normatywna powierzchnia użytkowa lokalu lub domu jednorodzinnego, która w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

 • Dla 1 osoby 35 m² + 30%, tj. 45,5 m²;

 • Dla 2 osób 40 m² + 30%, tj. 52 m²;

 • Dla 3 osób 45 m² + 30%, tj. 58,5 m²;

 • Dla 4 osób 55 m² + 30%, tj. 71,5 m²;

 • Dla 5 osób 65 m² + 30%, tj. 84,5m²;

 • Dla 6 osób 70 m² + 30%, tj. 91 m².

Normy powierzchni użytkowej podwyższa się o 15 m² jeżeli w mieszkaniu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
 O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
 Znowelizowana ustawa o dodatkach mieszkaniowych w 2004 roku wprowadziła zmianę dotyczącą wywiadów środowiskowych, a mianowicie - obecnie organ może odmówić udzielenia dodatku mieszkaniowego, jeżeli:

 • Występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji o dochodach, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe.

 • Faktyczna liczba osób wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza, niż wykazana w deklaracji.


 Wywiadu środowiskowego dokonuje upoważniony pracownik gminy, mogący żądać od wnioskodawcy i członków jego gospodarstwa domowego oświadczeń o stanie majątkowym, zawierających w szczególności dane o posiadanych ruchomościach i nieruchomościach oraz zasobach pieniężnych. Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Do wydatków ponoszonych przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu zalicza się:

 • Czynsz,

 • Opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,

 • Zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,

 • Odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,

 • Inne niż wymienione w powyższych punktach opłaty za używanie lokalu mieszkalnego,

 • Opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,

 • Wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

Do wydatków mieszkaniowych nie zalicza się opłat:

 • Za gaz,

 • Za prąd,

 • Użytkowanie wieczyste,

 • Podatku od nieruchomości,

 • Ubezpieczeń.


Miejsce złożenia dokumentów

Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, a także druki wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego można uzyskać w Sekcji Dodatków Mieszkaniowych Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni, ul. Słowackiego 39.

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Informacje dodatkowe

Opłaty

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa świadczeń służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie).

Wymagane jest aby:

 • średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku był co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka tego gospodarstwa domowego osiągnięty w 2019 r.

 • wnioskodawca najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r.

 • wnioskodawcy nie przysługiwał wcześniej taki powiększony dodatek mieszkaniowy.

Wnioskodawca, musi także spełniać warunki przyznania „zwykłego” dodatku mieszkaniowego.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się w przypadku umieszczenia przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy na wniosku o dodatek adnotacji „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu” . Wniosek taki składa się nie później niż w dniu 31 marca 2021 r. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu klient może złożyć tylko jeden raz.

Do wniosku dołącza się:

 • oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu;

 • oświadczenie o spełnianiu przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu warunków, o których mowa w art. 15zzzid pkt 2 i 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (ubiegający się najmował lub podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r. oraz ubiegającemu nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu);

 • dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu (np. umowa najmu lokalu mieszkalnego).

Wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu ustala się według stanu na dzień złożenia wniosku z adnotacją, a w przypadku gdy jest on wyższy niż czynsz opłacany na dzień 14 marca 2020 r. – ustala się go według stanu na dzień 14 marca 2020 r.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 nie jest stałą i równą dla wszystkich kwotą – jego wyliczenie odbywa się indywidualnie w każdej sprawie. Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę lub podnajemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu wypłaca się zarządcy lokalu mieszkalnego na wskazane konto zarządcy/administratora lokalu mieszkalnego.

Niespełnienie przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu warunków, o których mowa w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych nie wyklucza przyznania mu dodatku mieszkaniowego bez dopłaty do czynszu. Jeżeli wnioskodawca nie spełnia wspomnianych warunków, a spełnia warunki do otrzymania „zwykłego” dodatku mieszkaniowego, wówczas należy mu przyznać dodatek bez dopłaty.

Miejsce złożenia dokumentów

Pełnej informacji na temat dopłaty do czynszu można uzyskać w Sekcji Dodatków Mieszkaniowych Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni, ul. Słowackiego 39.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz.1842 z późn. zm.) znowelizowana ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r. poz.11).

Informacje dodatkowe

Opłaty

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa świadczeń służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni.

Zryczałtowany dodatek energetyczny

Jednostka realizująca świadczenie

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni, ul. Fabryczna 14, Sekcja Dodatków Mieszkaniowych, ul. Słowackiego 39

Wymagane dokumenty

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego:

 1. kopia  umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej);

Miejsce złożenia dokumentów

Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania zryczałtowanego dodatku  energetycznego, a także druki wniosków o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego można uzyskać w  Sekcji Dodatków Mieszkaniowych Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni, ul. Słowackiego 39.

Opłaty

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej nie podlega żadnym opłatom.

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.).

 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2133 ze zm.).

 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni

Inne informacje

 • Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. będzie przysługiwał odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

 • Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133z późn.zm), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c).

 • Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku

 • Limit zużycia energii elektrycznej wyniesie:
  1) 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
  2) 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
   3) 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

 • Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. wynosi:

 1. dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 10,94 zł miesięcznie

 2. dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,19 zł miesięcznie

 3. dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,23 zł miesięcznie

 • Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. zostanie ogłoszona przez ministra właściwego do spraw gospodarki w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" do dnia 30 kwietnia 2021 r.

 • Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacają gminy w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

 • Zryczałtowany dodatek energetyczny może być wypłacony:

 1. na rachunek bankowy osoby wnioskującej;

 2. do rąk wnioskodawcy w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej.