Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Września, dn. 22.12.2020 r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2021 R.

Podaje się do publicznej wiadomości, że w wyniku postępowania prowadzonego w formie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2021 r., polegającego na zapewnieniu gorącego posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Miasta i Gminy Września, wybrano ofertę:

L.p. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wysokość przyznanych środków publicznych

1.
Katolickie Porozumienie
Samorządowe z siedzibą
we Wrześni

Zapewnienie gorącego posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Miasta i Gminy Września, zgodnie z art. 48 oraz 48b ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876)


96.000,00zł

Ze wskazanym powyżej oferentem zostanie podpisana umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego.

Tomasz Kałużny

Burmistrz Miasta i Gminy Września

/-/

Skip to content