Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Września, dn. 30.12.2019r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2020R.

Podaje się do publicznej wiadomości, że w wyniku postępowania prowadzonego w formie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2020r., polegającego na zapewnieniu schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta i Gminy Września, wybrano ofertę:

L.p. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wysokość przyznanych środków publicznych

1.
Stowarzyszenie MONAR- Schronisko dla Osób Bezdomnych i Ogrzewalnia – MARKOT w Zielińcu

Zapewnienie schronienia
w schronisku osobom bezdomnym, dla których gminą właściwą tj. gminą ostatniego miejsca zameldowania jest gmina Września oraz schronienia w ogrzewalni osobom przebywającym
na terenie gminy Września, zgodnie
z art. 48 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2019r., poz 1507 ze zm.)300.000,00zł

Ze wskazanym powyżej oferentem zostanie podpisana umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego.

Tomasz Kałużny

Burmistrz Miasta i Gminy Września

/-/

Skip to content