Stypendia i zasiłki szkolne

Stypendia i zasiłki szkolne

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ  O CHARAKTERZE SOCJALNYM, W FORMIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH  I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH, DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA I  GMINY  WRZEŚNIA

Osoby uprawnione do otrzymania stypendium:
Zgodnie z art. 90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty pomoc materialna przysługuje:
1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Warunki otrzymania stypendium szkolnego:
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń/słuchacz  znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia/słuchacza uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - tj. 514 zł.

Osoby uprawnione do złożenia wniosku o stypendium:
Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek. Wniosek o przyznanie stypendium mogą złożyć:
- rodzice ucznia,
- pełnoletni uczniowie,
- inni przedstawiciele ustawowi uczniów,
- dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodków.
Ustawodawca dopuszcza także możliwość wszczęcia postępowania w przedmiocie przyznania stypendium szkolnego z urzędu.

Wymagane dokumenty:
I. Dochody  strony  ustalane są w oparciu  o następujące dokumenty:
1. zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje               o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe; –  umowa o pracę,
2. zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;–  umowa zlecenie   lub umowa o dzieło,
3. decyzja  –  renta, emerytura lub świadczenie przedemerytalne,
4. decyzja –  zasiłek dla bezrobotnych i inne świadczenia otrzymywane z Powiatowego Urzędu Pracy,
5. orzeczenie sądu lub oświadczenie, dowód wpłaty - alimenty,
6. decyzja  –  świadczenie z funduszu alimentacyjnego,
7. orzeczenie sądu oraz dowód wpłaty - alimenty świadczone na rzecz innych osób,
8. decyzja –  zasiłek stały i okresowy otrzymany  z Ośrodka Pomocy Społecznej,
9. decyzja -  zasiłek rodzinny wraz z dodatkami,
10. decyzja - zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenie rodzicielskie:
11. decyzja - dodatek mieszkaniowy,
12. decyzja  - dodatek energetyczny,
13.  zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości stypendium z wyłączeniem stypendium szkolnego,
14.  zaświadczenie  o powierzchni hektarów przeliczeniowych oraz dowód opłacania składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne rolników - dochód z gospodarstwa rolnego,
15. oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów.
16.  w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:
- Dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na zasadach ogólnych w poprzednim roku podatkowym  należy dokumentować na podstawie zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego oraz oświadczenia o ilości miesięcy, w których była prowadzona działalność w poprzednim roku. W przypadku gdy działalność nie była prowadzona w poprzednim roku podatkowym należy złożyć oświadczenie o dochodzie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
-Dochody z działalności gospodarczej w formie zryczałtowanego podatku dochodowego lub karty podatkowej: zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rozliczaniu działalności w formie ryczałtu, oświadczenie o osiągniętym dochodzie netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, dowód opłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
II. Zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki (gdy dziecko ukończyło 18 rok życia) lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły.
Uwaga:
1. W przypadku składania kopii dokumentów należy przedstawić oryginał do wglądu.
2. Oświadczenie, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
3. Osoba uprawniona do złożenia wniosku o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego  może działać przez pełnomocnika na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, które należy dołączyć do wniosku.
Jednocześnie informujemy, iż w poszczególnych przypadkach mogą być wymagane inne dokumenty, nie objęte powyższym zestawieniem.

Termin i miejsce składania wniosku o stypendium szkolne:

Wniosek o stypendium szkolne składa się do dnia 15 września 2018 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów - do dnia 15 października 2018 r.
Wypełnione wnioski wraz z załączonymi dokumentami należy składać w kancelarii Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni przy ul. Fabrycznej 14 lub pokoju nr 208 w godzinach:
poniedziałek od 8:00 do 16:00
od wtorku do piątku od  7:00 do 15:00
W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie określonego wyżej terminu. Złożenie wniosku po terminie dopuszczalne jest tylko i wyłącznie w sytuacji gdy jego wcześniejsze złożenie nie było możliwe. Wniosek złożony po terminie musi zawierać uzasadnienie dla wystąpienia z nim po terminie. W uzasadnieniu tym wnioskodawca jest zobowiązany wykazać, że uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy.
Formularze wniosków wraz z informacją dotyczącą wymaganych dokumentów, które należy złożyć przy ubieganiu się o pomoc socjalną dla ucznia dostępne są w kancelarii Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni oraz pokoju nr 208 i stronie internetowej: www.ops.wrzesnia.pl.

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:
•całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych,  wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach  edukacyjnych realizowanych   poza szkołą
•pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym
•częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.
Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie
następujących dokumentów:

•faktur VAT,
•imiennych rachunków,
•imiennych biletów miesięcznych,
•paragonów (niezbędne dodatkowe oświadczenie potwierdzające dokonanie zakupu na ucznia
wymienionego we wniosku o stypendium),
•dowodów wpłaty,
•wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjściami do kina,
teatru itp. można udokumentować na podstawie pisemnego oświadczenia wystawionego przez
szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.
Przykładowe wydatki podlegające refundacji:
• zakup podręczników,
• zakup publikacji edukacyjnych,
• zakup tornistra (plecaka szkolnego),
• zakup stroju na zajęcia wychowania fizycznego (zakup codziennej odzieży i obuwia nie będzie refundowany w ramach stypendium szkolnego),
• zakup artykułów szkolnych (kleju, nożyczek, plasteliny, piórnika, zeszytów itd.),
• zakup komputera, oprogramowania oraz koszty naprawy sprzętu komputerowego,
• zakup drukarki, papieru, tuszu do drukarki,
• zakup instrumentów muzycznych do nauki gry przez ucznia,
• zakup sprzętu sportowego w związku z uprawianą dyscypliną,
• opłata za basen,
• opłata za internet,
• koszty uczestnictwa w kursach języków obcych,
• koszty zajęć wyrównawczych czy rozwijających uzdolnienia wykraczających poza plan nauczania,
• koszty wyjazdów na wycieczki i „zielone szkoły” itp.
Obowiązek informacyjny wnioskodawcy.
Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne i inni wnioskodawcy są obowiązani niezwłocznie powiadomić Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Procedura udzielania zasiłku szkolnego.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Okoliczności uzasadniające ubieganie się o zasiłek szkolny.
Zasiłek szkolny stanowi pomoc nadzwyczajną inną niż stypendium szkolne. Podstawową okolicznością uzasadniającą ubieganie się o świadczenie w postaci zasiłku szkolnego jest wystąpienia zdarzenia losowego. Zdarzeniami losowymi dającymi podstawę do przyznania zasiłku są np.:
- śmierć rodziców lub opiekunów prawnych;
- klęska żywiołowa;
- pożar, włamanie lub zalanie mieszkania;
- inne okoliczności powodujące przejściowo trudną sytuację ucznia.
Wskazane powyżej przykłady mają  charakter wyłącznie przykładowy  i nie można ich traktować jako katalogu zamkniętego.

Osoby uprawnione do złożenia wniosku o zasiłek szkolny:
Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek lub z urzędu. Wniosek o przyznanie zasiłku mogą złożyć:
- rodzice ucznia,
- pełnoletni uczniowie,
- inni przedstawiciele ustawowi uczniów,
- dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodków.

Zasiłek szkolny może być udzielony w formie:
• świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub
• pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Termin ubiegania się o zasiłek szkolny.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.
Niezbędne informacje  dotyczące pomocy materialnej dla uczniów można uzyskać w siedzibie  Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni przy ul. Fabrycznej 14
- pok. nr 208 – Danuta Rzepka  tel. (61) 6407241