Świadczenie z funduszu alimnetacyjnego

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Fundusz alimentacyjny przysługuje osobie, która ma zasądzone alimenty na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sądu, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna.

Świadczenia pomocy osobom uprawnionym do alimentów przysługują osobie uprawnionej:

  1. do ukończenia 18 roku życia;
  2. do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, jedna nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia;
  3. bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenia pomocy osobom uprawnionym do alimentów przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie więcej niż 500,00 zł.

Świadczenia pomocy osobom uprawnionym do alimentów przysługują jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza netto kwoty 725,00 zł.

Dłużnicy alimentacyjni

Wszczęcie postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego następuje w przypadku:

  • otrzymania wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, złożonego przez osobę uprawnioną w przypadku bezskuteczności egzekucji;
  • otrzymania wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, złożonego przez organ właściwy wierzyciela (instytucję wypłacającą świadczenia z funduszu alimentacyjnego);
  • przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego