Dostępność

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ops.wrzesnia.pl Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni.

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-28.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-27. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Garczarek, agnieszka.garczarek@ops.wrzesnia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 640 72 01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni oraz oddział są dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście do siedziby przy ul. Fabrycznej 14 znajduje się na parterze, bez konieczności pokonywania stopni. Przy wejściu do oddziału przy ul. Słowackiego 39 znajduje się podjazd dla wózków.

W siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni znajduje się winda umożliwiająca poruszanie osobom niepełnosprawnym ruchowo pomiędzy piętrami. Dodatkowo na drugim piętrze znajduje się platforma schodowa. Obsługa interesantów mających problemy z poruszaniem się w obu oddziale Ośrodka odbywa się na parterze. We wszystkich budynkach Ośrodka znajdują się toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.


Przy siedzibie Ośrodka znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych – ul. Fabryczna oraz ul. Ratuszowa.

Do wszystkich budynków Ośrodka mają prawo wstępu interesanci z psami asystującymi.

Ośrodek umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z bezpłatnych usług online tłumacza języka migowego w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałek w godz. 8.00 – 16.00, od wtorku do piątku w godz. 7.00 – 15.00, ul. Fabryczna 14, pok. 111. ul. Słowackiego 39, pok. 3. Na terenie siedziby OPS i oddziału można skorzystać z pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Koordynator ds. dostępności
Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności: Agnieszka Garczarek

adres do korespondencji: ul. Fabryczna 14, 62-300 Września

nr telefonu: 61 640 72 01

e-mail: agnieszka.garczarek@ops.wrzesnia.plInformacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni realizując zapisy ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Z usługi tłumacza j. migowego online można skorzystać w dwojaki sposób:
  • Poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do siedziby Ośrodka, gdzie znajduje się oznakowane stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik (za pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem j. migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem, a pracownikiem. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym.
  • Z usługi można także skorzystać nie wychodząc z domu. Wystarczy, posiadanie sprzętu komputerowego (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerę oraz podłączenie do Internetu.

    Usługa dostępna jest po kliknięciu w piktogram poniżej.
  • Raporty o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego