Zarządzenie nr 176 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 listopada 2020 roku

Zarządzenie nr 176 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 listopada 2020 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 718 ze zm.) oraz art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876) w związku z art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1057) zarządza się,
 co następuje:


§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych do realizacji w roku 2021 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - zapewnienie gorącego posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Miasta i Gminy Września.


§ 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej stanowi załącznik do zarządzenia.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skip to content