Zarządzenie nr 180 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 grudnia 2020 roku

Zarządzenie nr 180 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 grudnia 2020 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Września na lata 2021-2025


Na podstawie art. 16b ust. 1, art 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876), art 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Września na lata 2021-2025.


§ 2. Konsultacje odbywać się będą w terminie od 14.12.2020 r. do 04.01.2021 r.


§ 3.Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zgłaszania uwag i propozycji na piśmie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.


§ 4. Konsultacje społeczne obejmują teren miasta i gminy Września.


§ 5.

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez podanie do publicznej wiadomości projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Września na lata 2021-2025, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1, zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Września, na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni oraz wyłożony w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni, ul. Fabryczna 14. Z dokumentem wyłożonym w siedzibie Ośrodka można się zapoznać po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu terminu.

3. W celu zgłoszenia propozycji zmian do projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Września na lata 2021-2025 należy wypełnić Formularz Konsultacji Społecznych i wysłać pocztą elektroniczną na adres opswrz@wrzesnia.pl lub złożyć w formie papierowej, w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni, ul. Fabryczna 14, za pośrednictwem skrzynki podawczej.

4. Formularz konsultacji społecznych stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.


§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni.


§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Skip to content