Zarządzenie nr 182 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 grudnia 2020 r.

Zarządzenie nr 182 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 grudnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2021 r.


Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1057) zarządza się, co następuje:


§ 1. Powołuje się komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2021 r.
-
zapewnienie gorącego posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Miasta i Gminy Września, zgodnie z art. 48 oraz art 48b ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1876), ogłoszonego w dniu 30 listopada 2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej,
w składzie:


1) Magdalena Sobczak - Jankiewicz - przewodnicząca komisji,

2) Krystyna Spychalska - członek komisji,

3) Sylwia Adamczak - członek komisji.


§ 2. Regulamin pracy komisji konkursowej stanowi załącznik do zarządzenia.


§ 3. Komisja ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac i przedłożeniu Burmistrzowi Miasta i Gminy Września wykazu zakwalifikowanych ofert.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skip to content