Zarządzenie nr 237 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 grudnia 2019

Zarządzenie nr 237 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 grudnia 2019

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2020r.

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2020r. - zapewnienie gorącego posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Miasta i Gminy Września, zgodnie z art. 48 oraz art 48b ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2019r., poz. 1507 ze zm.),
ogłoszonego w dniu 03 grudnia 2019r. w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej, w składzie:

1) Magdalena Sobczak - Jankiewicz - przewodnicząca komisji,

2) Krystyna Spychalska - członek komisji,

3) Sylwia Adamczak - członek komisji.

§ 2. Regulamin pracy komisji konkursowej stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Komisja ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac i przedłożeniu Burmistrzowi Miasta i Gminy Września wykazu zakwalifikowanych ofert.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skip to content