Zarządzenie nr 236 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 grudnia 2019

Zarządzenie nr 236 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 grudnia 2019

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2020r.

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2020r. - zapewnienie schronienia w schronisku osobom bezdomnym, dla których gminą właściwą,
tj. gminą ostatniego miejsca zameldowania jest gmina Września oraz schronienia w ogrzewalni osobom przebywającym na terenie gminy Września, zgodnie z art. 48 oraz z art. 48a ustawy
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r., poz. 1507 ze zm.),
ogłoszonego
w dniu 03 grudnia 2019r. w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej, w składzie:

1) Magdalena Sobczak - Jankiewicz - przewodnicząca komisji,

2) Krystyna Spychalska - członek komisji,

3) Sylwia Adamczak- członek komisji.

§ 2. Regulamin pracy komisji konkursowej stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Komisja ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac i przedłożeniu Burmistrzowi Miasta i Gminy Września wykazu zakwalifikowanych ofert.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skip to content