Zarządzenie nr 238 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 grudnia 2019

Zarządzenie nr 238 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 grudnia 2019

w sprawie zmiany zarządzenia nr 230 z dnia 02 grudnia 2019 roku, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) zarządza się,
co następuje:

§ 1. Ogłoszenie z dnia 02 grudnia 2019 o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji w roku 2020 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta i Gminy Września, stanowiące załącznik do zarządzenia nr 230 z dnia
02 grudnia 2019, otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skip to content