Sprawozdanie za 2011 r. Drukuj
środa, 01 lutego 2012 01:00

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego we Wrześni za 2011 rok

 

Zespół Interdyscyplinarny we Wrześni, którego pracę organizuje Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni, a który powołany został Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Września nr 73 z dnia 15 kwietnia 2011r. realizował w 2011 roku następujące działania:

 1. Odbyły się trzy posiedzenia Zespołu – pierwsze dnia 24 maja 2011 roku, wznowione 20 czerwca 2011r. podczas którego wybrano Przewodniczącego Zespołu - Panią Barbarę Kasperczak – Kuszak.

  Drugie - 28 września 2011 roku, natomiast trzecie posiedzenie miało miejsce 28 grudnia 2011 roku.

  Posiedzenia każdorazowo odbywały się w salce szkoleniowej Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni przy ulicy Słowackiego 39.

 2. Opracował wzory dokumentów związanych z procedurami realizowanymi przez Zespół, w szczególności: wniosek o zwołanie posiedzenia grupy roboczej, protokół ze spotkania grupy roboczej, monitoring sytuacji w rodzinie, plan pomocy rodzinie, informacja grupy roboczej o zakończeniu działań.

 3. Analizował obowiązujący stan prawny oraz monitorował akty prawne oczekujące na wejście w życie. W dniu 18 października 2011r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”

  Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego we Wrześni mieli możliwość omówienia stanu prawnego z Wojewódzkim Koordynatorem Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie- Panią Agnieszką Potyką, która brała udział w pierwszym posiedzeniu Zespołu.

 4. Zespół Interdyscyplinarny we Wrześni przekazał służbie zdrowia wzór zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.10.2010r.

 5. Zespół monitorował pracę zespołów roboczych, które spotykały się w 8 przypadkach rodzin z problemem przemocy rozpatrując sprawy dotyczące w szczególności przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, a także seksualnej.

  Szczególną grupą omawianych przypadków były też przypadki zaniedbania, gdzie przedstawiciele służb mają duży problem z diagnozowaniem tego rodzaju przemocy.

 6. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i zespołów roboczych wzięli udział w zajęciach warsztatowych na temat przemocy – łącznie w trakcie 4 spotkań warsztatowych wzięło udział 60 osób- dzięki środkom finansowym z dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 7. Z każdego posiedzenia zespołu Interdyscyplinarnego we Wrześni sporządzony został protokół zawierający listę obecności, tematykę omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia.

 8. Pomiędzy posiedzeniami Zespołu członkowie podejmowali stałą współpracę w zakresie wdrażania ujednoliconych procedur.

 9. W związku z koniecznością ujednolicenia działań przez poszczególne instytucje realizujące procedurę „Niebieskie Karty” przekazano do członków Zespołu Interdyscyplinarnego komplet dokumentów wypełnianych w toku pracy grupy roboczej przez koordynatora w/w grupy- zgodnie z zasadami działania Zespołu Interdyscyplinarnego koordynatorem grupy roboczej każdorazowo jest przedstawiciel instytucji zgłaszającej, który kieruje jej pracami i wyznacza terminy jej posiedzeń, nie rzadziej niż raz na miesiąc.