Karta dużej rodziny

Wniosek i zasady realizacji

Karta Dużej Rodziny stanowi formę wsparcia rodzin wielodzietnych. Jej celem jest:
- promowanie modelu rodziny z dziećmi i kreowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej: umacnianie rodziny i wsparcie jej funkcji, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin wielodzietnych,
- obniżenie comiesięcznych rachunków rodzin lub zmniejszenie bieżących wydatków;
- zachęcanie rodzin do aktywnego spędzania czasu, poprzez zwiększenie dostępności do różnych form rozrywki, sportu i rekreacji, inicjatyw kulturalnych, wzmacniając tym samym integrację wewnątrzrodzinną i integrację środowiska rodzin wielodzietnych.

Karta Dużej Rodziny adresowana jest do wszystkich rodzin z trojgiem i/lub więcej dzieci, niezależnie od dochodu. O Kartę mogą się również starać samotni rodzice, jak i rodziny zastępcze lub opiekunowie rodzinnych domów dziecka.

Karta jest przyznawana:
- rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;
- dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia;
- dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia;
- dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;
- dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
- osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37. ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia.
Wymagane dokumenty:

- w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
- w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
- w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
- w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnopsrawności;
- w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
- w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37. ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki.
Wykaz uprawnień przyznanych w ramach korzystania z Karty Dużej Rodziny zamieszczony jest na stronie www.rodzina.gov.pl
Miejsce złożenia dokumentów oraz sposób załatwienia sprawy:
Pełnej informacji na temat zasad przyznawania Kart Dużej Rodziny można uzyskać w Punkcie Wspierania Społeczności Lokalnej, ul. Chopina 8, w godzinach:
poniedziałek – od 8:00 do 16:00,
wtorek – piątek – od 7:00 do 15:00.
Informacje udzielane są także pod numerami telefonów (61) 640-73-21 oraz (61) 640 73 22.
Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny oraz niezbędne oświadczenia dostępne są kancelarii Ośrodka Pomocy Społecznej, a także poniżej.
Akty prawne:
Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1744 ze zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. 2014 poz. 1956).

Zapraszamy przedsiębiorców

ZACHĘCAMY WRZESIŃSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW DO WŁĄCZENIA SIĘ W PROGRAM

KARTA DUŻEJ RODZINY"

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To system zniżek dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Karta ułatwia rodzinom 3+ dostęp do kultury, aktywnego spędzania czasu oraz obniża koszty codziennego życia.

Partner Karty Dużej Rodziny zyska:
- możliwość wsparcia rodzin wielodzietnych i prowadzenia polityki odpowiedzialności społecznej biznesu,
- wzrost rozpoznawalności dzięki umieszczeniu jego danych na wykazie podmiotów oferujących zniżki rodzinom wielodzietnym oraz umożliwienia posługiwania się wizerunkiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny” w materiałach reklamowych i promocyjnych,
- zaufanie klientów, a tym samym większe zyski.

Aby przystąpić do Programu należy:
1. Określić, jakiego rodzaju zniżki, ulgi bądź inne korzyści firma może zaoferować rodzinom wielodzietnym.
2. Wejść na stronę www.rodzina.gov.pl lub www.empatia.mpips.gov.pl, wypełnić e-deklarację dołączenia do Karty Dużej Rodziny.
3. Po weryfikacji formularza zostaną uzgodnione z firmą szczegółowe warunki współpracy.
4. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej lub wojewoda (w przypadku firm działających lokalnie) podpisze z firmą umowę o współpracy.
Do Karty Dużej Rodziny przyłączają się firmy i instytucje różnej wielkości i różnych branż. Warunkiem udziału jest zapewnienie ulg, zniżek lub innych uprawnień rodzinom posiadającym Karty Dużej Rodziny. Dokładne warunki przystąpienia firmy lub instytucji są ustalane indywidualnie.
Lista partnerów oraz szczegóły ich ofert skierowanych do rodzin wielodzietnych są dostępne i na bieżąco aktualizowane: www.rodzina.gov.pl