Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie (łącznie) obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Świadczenie dotyczy obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj.:

 • obywateli Ukrainy, który przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym w terytorium tego państwa;
 • obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • nieposiadającego obywatelstwa ukraińskiego małżonka obywatela Ukrainy.

Świadczenie przysługuje nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywieni obywatelowi Ukrainy który:

 • posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;
 • ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);
 • jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;
 • samotnie sprawuje na terytorium RP opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
 • jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy.
 1. Wysokość świadczenia wynosi 40 zł za osobę/ za dzień.
 2. Świadczenie wypłacane jest z dołu, czyli za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
 3. Wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem. Wniosek złożony z uchybieniem tego terminu pozostawia się bez rozpoznania.
 4. Do wniosku należy dołączyć wypełnione karty osób przyjętych do zakwaterowania (indywidualnie dla każdej osoby), wskazując w nich nr PESEL danej osoby oraz imię i nazwisko. W karcie osoby zakwaterowanej, zaznaczając dni w których zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie danej osobie można zaznaczyć maksymalnie okres do dnia przed złożeniem wniosku (wniosek nie powinien dotyczyć dnia w którym go złożono).
 5. W przypadku kontynuowania zakwaterowania przez kolejne dni koniecznym będzie złożenie kolejnego wniosku.
 6. Organ realizujący świadczenie może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej.
 7. Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku podano nieprawdę.

W celu uzyskania świadczenia:

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek oraz załącznik do wniosku.
 2. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami złóż w Punkcie Wspierania Społeczności Lokalnej we Wrześni, ul. Chopina 8 (Ośrodek Pomocy Społecznej) przy ul. Chopina 8 we Wrześni (poniedziałek: 8:00 – 16:00, wtorek – piątek: 7:00 – 15:00).
 3. Informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Załączniki:

1. Wniosek (PDF 308 KB)

2. Karta osoby przyjętej na zakwaterowanie (PDF 457 KB)

3. Klauzula RODO (PDF 33 KB)

Telefon kontaktowy w przypadku pytań dotyczących wypełniania i składania wniosków: 61 640 73 23 (OPS)