Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy

Prawo do uzyskania dodatku mieszkaniowego zależy od łącznego spełnienia następujących warunków:

- posiadania tytułu prawnego do zamieszkiwanego lub zajmowanego lokalu mieszkalnego/domu;

- kryterium dochodowego;

- zamieszkiwania i prowadzenia gospodarstwa domowego w lokalu mieszkalnego/domu;

- normatywnej powierzchni użytkowej w m² zajmowanego lokalu mieszkalnego/domu;

- ponoszenie wydatków związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego/domu.

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na wniosek zainteresowanego po spełnieniu ww warunków na okres 6-ciu miesięcy.


Rodzaje tytułów prawnych:

- najem;

- podnajem;

- spółdzielcze prawo do lokalu ( lokatorskie lub własnościowe);

- własność lokalu lub domu jednorodzinnego;

oraz bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.


Kryterium dochodowe 

Dochód na jednego członka gospodarstwa domowego (z 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku) nie może przekroczyć w gospodarstwie:

- jednoosobowym 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 2862,19 zł;

- wieloosobowym 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 2146,64 zł;

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych.


Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu lub domu 

w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

- dla 1 osoby 35 m² + 30%, tj. 45,5 m²;

- dla 2 osób 40 m² + 30%, tj. 52 m²;

- dla 3 osób 45 m² + 30%, tj. 58,5 m²;

- dla 4 osób 55 m² + 30%, tj. 71,5 m²;

- dla 5 osób 65 m² + 30%, tj. 84,5m²;

- dla 6 osób 70 m² + 30%, tj. 91 m².

Powierzchnię normatywną powiększa się o 15 m², jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
 

Wydatki ponoszone przez gospodarstwo domowe:

- czynsz;

- koszty eksploatacji i remontów;

- zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną;

- odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego;

- opłaty za energię cieplną; 

- opłaty za wodę, ścieki;

- opłaty za śmieci i nieczystości ciekłe ( wywóz szamba ).

Wydatki za lokal mieszkalny potwierdzane są przez zarządcę albo inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym składany jest wniosek.
 

Miejsce złożenia dokumentów

Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, a także druki wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego można uzyskać w Sekcji Dodatków Mieszkaniowych Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni, ul. Słowackiego 39.

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Informacje dodatkowe

Opłaty

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa świadczeń służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni.


Dodatek energetyczny

Jednostka realizująca świadczenie

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni, ul. Fabryczna 14, Sekcja Dodatków Mieszkaniowych, ul. Słowackiego 39

Wymagane dokumenty

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego:

 1. kopia umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej);

Miejsce złożenia dokumentów

Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania zryczałtowanego dodatku  energetycznego, a także druki wniosków o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego można uzyskać w Sekcji Dodatków Mieszkaniowych Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni, ul. Słowackiego 39.

Opłaty

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej nie podlega żadnym opłatom.

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, 1723, 2127, 2243, 2370, 2687, z 2023 r. poz. 295).

 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1335).

 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
   (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni.

Inne informacje

 • Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. będzie przysługiwał odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

 • Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1335), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c).

 • Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku

 • Limit zużycia energii elektrycznej wyniesie:

  1) 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;

 • 2) 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;

 • 3) 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

 • Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 kwietnia 2022 r.

  w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 1 maja 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. wynosi:

 1. dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną – 18,38 zł miesięcznie

 2. dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 18,58 zł miesięcznie

 3. dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 22,30 zł miesięcznie

 • Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 1 maja 2023 r. do 30 kwietnia 2024 r. zostanie ogłoszona przez ministra właściwego do spraw gospodarki w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" do dnia 30 kwietnia 2023 r.

 • Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacany jest w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

 • Zryczałtowany dodatek energetyczny może być wypłacony na rachunek bankowy osoby wnioskującej.

Ustawa o dodatku osłonowym z dnia 17 grudnia 2021 r. wstrzymała realizację dodatku energetycznego do 31 grudnia 2022 r. Następnie ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu przedłużyła wstrzymanie realizacji dodatku energetycznego do 31 grudnia 2023 r.