Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”. Zadanie jest finansowane w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego.

Wprowadzenie usługi asystenta osobistego jako formy ogólnodostępnego wsparcia osób niepełnosprawnych umożliwi tym osobom prowadzenie bardziej aktywnego i samodzielnego życia. Pozwoli przeciwdziałać dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez uczestnictwo w wydarzeniach społeczno-kulturalnych.

Łączna kwota środków Funduszu Solidarnościowego uzyskana przez Gminę Września na realizację Programu wynosi 659 287,20 zł.

Adresaci Programu:

Ośrodek planuje w ramach realizowanego Programu objęcie usługami asystenckimi 42 osób mieszkających na terenie Gminy Września:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji w szacowanej liczbie 10 osób;
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, w tym osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zgodnie z prawomocnym orzeczeniem lub wyrokiem sądu, z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności osób pomiędzy 16. a 18 rokiem życia, w szacowanej liczbie 32 osób.

Usługi asystencji polegają m. in. na pomocy Asystenta:

 • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Ważne:

Asystent nie wykonuje działań za osobę niepełnosprawną, lecz wspiera ją w funkcjonowaniu. Liczba godzin usług ustalana jest indywidualnie. Pod opieką asystenta pozostaje tylko 1 uczestnik programu w danym czasie (opieka 1 na 1).

Usługi asystenckie świadczone są bezpłatnie przez 7 dni w tygodniu w ilości określonej indywidualnie dla każdego uczestnika.

Zgłoszenia do Programu:

W celu zgłoszenia się do Programu należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrześni, w formie papierowej lub za pośrednictwem operatorów pocztowych (decyduje data wpływu do tut. Ośrodka) kartę zgłoszeniową do Programu, oświadczenia dot korzystania z usług oraz oświadczenie dot. wskazania osoby asystenta, kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Termin zgłoszeń: do 31 stycznia 2023 r.

O zakwalifikowaniu do udziału w Programie będzie decydowała Komisja powołana przez Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni, na podstawie złożonych dokumentów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach od 9.00 do 14.00:

 • telefonicznie pod numerem telefonu 61 640 73 61 lub 61 640 73 62
 • osobiście, po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w tut. Ośrodku tj. Września, ul. Fabryczna 14.

Podstawa prawna:

art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787 z późn. zm.).

Ważne informacje dot. osoby Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej:

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej1), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
 2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
 3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Załączniki:

Archiwum – Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej: