Usługi opiekuńcze

Informacje ogólne
Sekcja Usług Opiekuńczych mieści się w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni przy ulicy Fabrycznej 14
Numer telefonu: (61) 640 73 61
Wnioski można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Fabrycznej 14 w godzinach urzędowania
Sekcja Usług Opiekuńczych zajmuje się organizacją pomocy usługowej w formie:

 1. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (zadanie własne)
 2. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone)

Zakres świadczonej pomocy
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania przysługują osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić z uwagi na pracę zawodową, odległe miejsce zamieszkania. Usługi świadczone są w mieszkaniu osoby, która takiej pomocy potrzebuje.
Pomoc w zakresie usług opiekuńczych obejmuje w szczególności:

 • pomoc w codziennych zajęciach, takich jak: robienie zakupów, sprzątanie mieszkania w przypadku osoby samotnej, a sprzątanie pokoju chorego w przypadku zamieszkiwania z innymi członkami rodziny, przygotowywanie posiłków z uwzględnieniem diety, załatwianie spraw w urzędach, dbanie o czystość bielizny pościelowej i osobistej,
 • mycie, kąpanie, ubieranie, prześcielanie łóżka, stosowanie zabiegów pielęgnacyjnych celem zapobiegania powstawaniu odleżyn i odparzeń, dozowanie lekarstw, karmienie, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
 • w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z rodziną i otoczeniem.

Pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przysługuje osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Pomoc udzielana jest wyróżnionej grupie osób posiadającej zdiagnozowane zaburzenia psychiczne (osoby chore psychicznie, upśledzone umysłowo, wykazujące inne zakłócenia czynności psychicznych), a osoby te wymagają świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są dostosowane do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności i obejmują m.in.:

 • uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym: uczenie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, motywowanie do aktywności, prowadzenie treningów samoobsługi i umiejętności społecznych, wspieranie w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych (podtrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, organizowanie i spędzanie czasu wolnego itp.)
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 • wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,
 • pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi,
 • usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu,
 • interwencje i pomoc w życiu w rodzinie,
 • rehabilitację fizyczną,
 • pielęgnację jako wspieranie procesu leczenia.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu pedagoga, logopedy, fizjoterapeuty, psychologa lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć te usługi. Specjaliści świadczący usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż m.in. w szpitalu psychiatrycznym, w środowiskowym domu samopomocy, domu pomocy społecznej dla osób z upośledzeniem umysłowym, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym. Usługi mogą świadczyć także osoby, które nabyły doświadczenie pracując już w ramach tego rodzaju usług.

Organizacja usług opiekuńczych
Przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych następuje na wniosek strony lub z urzędu. Do wniosku należy załączyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i wskazaniu do pomocy usługowej. Po zgłoszeniu, w przeciągu 14 dni roboczych, pracownik socjalny Ośrodka, w miejscu zamieszkania osoby chorej, przeprowadza wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej klienta. Efektem wywiadu jest między innymi ustalenie ilości godzin opieki dziennie, zakresu tejże pomocy oraz ustalenie wysokości ewentualnej odpłatności za usługi. W ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku Ośrodek wydaje decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania świadczenia.
Wizyty opiekunki w środowisku chorego odnotowywane są w karcie pracy opiekunki i potwierdzane podpisem chorego lub osoby upoważnionej.
Postępowanie administracyjne o przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przeprowadza się na zasadach określonych w pierwszym punkcie.Wymagane jest również zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, uzasadniające korzystanie z tego rodzaju usług. Zaświadczenie to powinien wystawić lekarz psychiatra na druku pobranym z zakładki: druki do pobrania.

Odpłatność za świadczone usługi
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w decyzji o przyznaniu świadczenia w postaci usług opiekuńczych określa wysokość odpłatności za usługi, albo przyznaje to świadczenie nieodpłatnie. Odpłatność za usługi ustalana jest zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Warunki i tryb ustalania oraz pobierania opłat za usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi określono w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.