Stypendia i zasiłki szkolne

Informacje dotyczące zasad udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Września – stypendia szkolne rok szkolny 2023/2024

Osoby uprawnione do ubiegania się o stypendium szkolne:

1) uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2) wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3) Uczniowie będący obywatelami Ukrainy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Warunki otrzymania stypendium szkolnego:

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia/słuchacza uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota 600 zł.

Termin i miejsce składania wniosku o stypendium szkolne:

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września 2023 r., a w przypadku:

1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;

2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października 2023 r.

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa powyżej.

Osoby ubiegające się o stypendium szkolne zobowiązane są do przedłożenia oryginałów rachunków, faktur lub innych dokumentów potwierdzających poniesione koszty na cele edukacyjne.

Wypełniony wniosek wraz z dokumentami należy złożyć w kancelarii Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni przy ul. Fabrycznej 14 (poniedziałek od 8:30 do 15:30, od wtorku do piątku od 7:30 do 14:30) lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany powyżej adres. Na wniosku prosimy o wpisanie nr telefonu, pod którym pracownik weryfikujący dokumenty będzie mógł skontaktować się z wnioskodawcą.

Formularze wniosków, które należy złożyć przy ubieganiu się o pomoc socjalną dla ucznia są dostępne w kancelarii Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni przy ul. Fabrycznej 14 oraz na stronie internetowej: www.ops.wrzesnia.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych można uzyskać pod nr telefonu  (61) 6407241.