Wielkopolska Karta Rodziny

 Dnia 30 czerwca 2021 roku Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Tomasza Kałużnego podpisała porozumienie w sprawie przystąpienia do programu „Wielkopolska Karta Rodziny”. Program „Wielkopolska Karta Rodziny” został wprowadzony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w 2014 roku. Obecnie znowelizowany uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr X/189/19 skierowany jest dla rodzin z województwa wielkopolskiego, które mają lub kiedykolwiek miały na utrzymaniu łącznie przynajmniej troje dzieci.

Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej i transportowej poprzez system zniżek wprowadzony przez podmioty przystępujące do Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”.

Karta przysługuje:

 • rodzicom, którzy mają lub mieli kiedykolwiek na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek,

(przez rodzica rozumie się także rodziców zastępczych i osoby prowadzące rodzinny dom dziecka),

 • małżonkowi rodzica,
 • dzieciom w wieku do ukończenia 18. roku życia,
 • dzieciom w wieku do ukończenia 25. roku życia – jeżeli kontynuują naukę w szkole lub w szkole wyższej,
 • dzieciom legitymującym się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – bez ograniczeń wiekowych,

(przez dziecko rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka).

Ważne informacje:

 • Karta oraz jej duplikat są przyznawane bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej.
 • Duplikat wydaje się w przypadku zniszczenia lub zagubienia karty.
 • Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku.
 • Zmiana danych osobowych użytkownika Karty wymaga wydania nowej karty.
 • Karta ma charakter osobisty i osoby uprawnione do korzystania z Karty nie mogą jej użyczać osobom trzecim pod karą cofnięcia uprawnień.
 • Wniosek o przyznanie Wielkopolskiej Karty Rodziny można składać w Punkcie Wspierania Społeczności Lokalnej we Wrześni, ul. Chopina 8, w poniedziałek w godzinach 8-16 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7-15.
 • Kartę można odebrać w Punkcie, po uprzednim otrzymaniu informacji za pomocą SMS o wygenerowaniu Kart.

Kontakt pod numerami tel.: 61 640 73 22/ 61 640 73 21    
Adres e-mail: opswrz@wrzesnia.pl

Katalog partnerów Programu „Wielkopolska Karta Rodziny” dostępny jest na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej: www.rops.poznan.pl

Więcej informacji o Programie „Wielkopolska Karta Rodziny” dostępnych jest na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej: www.rops.poznan.pl

Podstawa prawna:

 • Uchwała nr X/189/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”.
 • Porozumienie Partnerskie nr 3/gmina/2021 zawarte w dniu 30 czerwca 2021 roku w Poznaniu pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Gminą Września.

Tryb odwoławczy:

Nie ma możliwości odwołania.

Załączniki: