Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni od lutego 2024 r. będzie realizować Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Zadanie jest finansowane w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Łączna kwota środków Funduszu Solidarnościowego uzyskana przez Gminę Września na realizację Programu wynosi 775 526,40.

Wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia osób z niepełnosprawnością zapewni im wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu społecznym.

Celem asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób z niepełnosprawnością na prowadzenie bardziej samodzielnego i niezależnego, a zarazem aktywnego życia. Realizacja Programu pozwoli przeciwdziałać dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością poprzez uczestnictwo w wydarzeniach społeczno-kulturalnych.

Adresaci Programu:

Ośrodek planuje w ramach realizowanego Programu objęcie usługami asystencji osobistej 37 osób z niepełnosprawnością, mieszkających na terenie Gminy Września:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji w szacowanej liczbie 8 osób;
 • osoby z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, w tym osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zgodnie z prawomocnym orzeczeniem lub wyrokiem sądu, z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności osób pomiędzy 16. a 18 rokiem życia, w szacowanej liczbie 29 osób.

Usługi asystencji osobistej polegają m. in. na:

 • wsparciu w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymania higieny osobistej,
 • wsparciu w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
 • wsparciu w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
 • wsparciu w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Ważne:

Asystent nie wykonuje działań za osobę z niepełnosprawnością, lecz wspiera ją w funkcjonowaniu.

Pod opieką asystenta pozostaje tylko 1 uczestnik Programu w danym czasie (opieka 1 na 1).

Usługi asystenckie świadczone są przez 7 dni w tygodniu w ilości określonej indywidualnie dla każdego uczestnika, zgodnie z limitem określanym w Programie.

Za realizację usług asystencji osobistej w ramach Programu uczestnik nie ponosi odpłatności.

Zgłoszenia do Programu:

W celu zgłoszenia się do Programu należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrześni, w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem operatorów pocztowych (decyduje data wpływu do Ośrodka) lub drogą elektroniczną przez platformę ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni:

Skrytka ePUAP: /wrzesniaops/SkrytkaESP

następujące dokumenty

 • kartę zgłoszeniową do Programu,
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniami lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 • oświadczenie dot. rejestracji wizerunku w celu monitorowania i kontroli realizacji Programu,
 • klauzulę informacyjną.

Termin zgłoszeń: do 26 stycznia 2024 r.

O zakwalifikowaniu do udziału w Programie będzie decydowała Komisja powołana przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni, na podstawie złożonych dokumentów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach od 9.00 do 14.00:

 • telefonicznie pod numerem telefonu 61 640 73 62 lub 61 640 73 63
 • osobiście, po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w siedzibie Ośrodka, ul. Fabryczna 14, Września.

Ważne informacje dot. osoby Asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością:

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu, które:

 1. posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub
 2. posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
 3. zostały wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna, a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością. Ocena posiadania przez osobę doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami należy do realizatora Programu.

Podstawa prawna:

art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 647 z późn. zm.).

LINK GOV.PL: https://www.gov.pl/web/uw-opolski/asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia—edycja-2024

Załączniki:

Archiwum – Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej: