Archiwum:

Program Opieka 75 + edycja 2023

Całkowity koszt zadania wyniósł 590 730,00zł, w tym dofinansowanie ze środków budżetu państwa 310 765,59 zł.

Program, którego celem jest rozwój i poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych zarówno dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinach będących w wieku 75 lat i więcej, realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni .

Program „Opieka 75+” jest adresowany do gmin miejskich, wiejskich, miejsko – wiejskich do 60 tys. mieszkańców.

Gminy, które przystąpią do realizacji programu uzyskają finansowe wsparcie do 50% przewidywanych kosztów realizacji zadania w zakresie realizacji  usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób spełniających kryteria określone w programie.

W ramach programu gmina może skorzystać z dofinansowania ze środków budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych,

Środki finansowe z programu mogą być przeznaczone na:

  • dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą kontynuowane w roku 2021;
  • dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym  roku 2020 te usługi nie były świadczone;
  • dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni w ramach Programu udziela pomocy w formie: – świadczenia usług opiekunczych

Czas trwania Programu

Usługi opiekuńcze w ramach Programu Opieka 75 + realizowane są do 31 grudnia 2021 r.

Podstawa prawna Programu

  • art. 17 ust, 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268), to jest „świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług, w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)”,
  • Program „Opieka 75+” na rok 2021 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

____________________________________________________________________________________________________________