Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni realizuje program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” przyjęty Uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 (M.P. poz. 881 ze zm.).

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 jest dofinansowany
ze środków budżetu państwa otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego.

Ustanowiony Program ma na celu zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych, niepełnosprawnych i samotnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni w ramach Programu udziela pomocy w formie:

– posiłku

– świadczenia pieniężnego

Z Programu mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. kwoty:

– 1552,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

– 1200,00 zł dla osoby w rodzinie (dochód na osobę).

Zgodnie z umową z dnia 22.03.2021 r. nr 215/PSD/2021 zawartą pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Września została przyznana dotacja na realizację Programu na rok 2021w kwocie 118 439,70 zł.

W 2022 r. Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację na realizację programu Posiłek w szkole
i w domu w wys. 144 676,89 zł zgodnie z umową nr 215/PSD/2022 z dnia 23.03.2022 r.

W 2023 r. Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację na realizację programu Posiłek w szkole i w domu w wys. 138 074,81 zł zgodnie z umową nr 214/PSD/2023 z dnia 20.03.2023 r., całkowita wartość zadania 240 250,00 zł.

Zgodnie z umową z dnia 22.03.2024 r. nr 215/PSD/2024 zawartą pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Września została przyznana dotacja na realizację Programu na rok 2024 w kwocie 70 113,63 zł.

____________________________________________________________________________________________________________