Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni realizuje program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” przyjęty Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (M.P. poz. 1007).

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 jest dofinansowany ze środków budżetu państwa otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego.

Ustanowiony Program  ma na celu zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych, niepełnosprawnych i samotnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni w ramach Programu udziela pomocy w formie:

– posiłku

– świadczenia pieniężnego

Z Programu mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. kwoty:

– 1051,50 zł. dla osoby samotnie gospodarującej,

– 792,00 zł. dla osoby w rodzinie (dochód na osobę).

Zgodnie z umową z dnia 22.03.2021 r. Nr 215/PSD/2021 zawartą pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Września została przyznana dotację na realizację Programu na rok 2021 w kwocie 118 439,70 zł.

____________________________________________________________________________________________________________


Skip to content