EFS-PO KL 2012 Drukuj
piątek, 12 października 2012 08:34

 

 

 

 POKL.023-1/12

 

OPS we Wrześni po raz kolejny realizuje projekt systemowy,
dofinansowany ze środków UE
pn. „Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”

 

 

Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.1. W ramach projektu systemowego realizowany jest Program Aktywności Lokalnej - PAL. Programem tym objętych zostało 36 mieszkańców naszej gminy, zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykluczonych i dyskryminowanych na rynku pracy, korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni oraz ich rodziny i otoczenie.

 

Działania realizowane w ramach PAL mają przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu na poziomie subiektywnego odczucia społeczności lokalnych gminy, ale również na poziomie obiektywnej oceny mieszkańców Wrześni.

 

W przypadku każdej osoby uczestniczącej w Programie zastosowano instrumenty aktywnej integracji, działania o charakterze środowiskowym (objęto wsparciem osoby z otoczenia), a także środowiskową pracę socjalną.

 

Priorytetem OPS jest inicjowanie idei aktywizujących środowisko lokalne, którego mieszkańcy z różnych przyczyn stali się bierni i pogodzili się z otaczającą ich rzeczywistością.

 

Efektem podjętych przez OPS przedsięwzięć w ramach Programu Aktywności Lokalnej jest rozbudzenie zaangażowania i współpracy mieszkańców, organizacji, instytucji, firm celem aktywizacji, edukacji i rozwoju środowiska lokalnego.

 

 

Anna Prusak
Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni
/-/

 

 

 

 

 

 

 

POKL.023-2/12

 

OPS wykłada wędkę na stół – cz. 1

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni zamiast rozdawać potrzebującym przysłowiowe ryby proponuje naukę robienia wędki. W tegorocznej edycji wielkiego projektu unijnego ważny jest jeszcze inny przedmiot: rodzinny stół...

 

To już piąty rok realizacji projektu o nazwie „Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”. Liczba wszystkich osób objętych tym kompleksowym programem zbliża się już do pół tysiąca, a całkowita wartość pozyskanych funduszy znacznie przekroczyła milion złotych. Tegoroczna edycja znajduje się już na końcowym etapie – rozpoczęła się w styczniu a zakończy w grudniu.

 

Adresatami projektu są nieaktywni zawodowo mieszkańcy gminy Września – klienci Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni, a także ich otoczenie.

 

W tym roku 24 osoby realizują pełne kontrakty socjalne z pracownikami, a pozostałe 36 osób objęto Programem Aktywności Lokalnej. Głównym celem całego projektu jest zwiększenie szans powrotu na rynek pracy bezrobotnych uczestników oraz ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego w ich rodzinach.

 

Wszyscy adresaci projektu są nieaktywni zawodowo od dłuższego czasu i żyją w otoczeniu, które utrwala ten stan. Osoby te jednak znajdują się wciąż w tzw. wieku produkcyjnym i mają duże szanse na pozytywną zmianę swojej sytuacji – na poprawę relacji z otoczeniem i aktywne włączenie się w życie społeczności.

 

Bezrobocie w tej grupie wynika nie tylko z braku umiejętności zawodowych; najczęściej związane jest także z problemami rodzinnymi, takimi jak uzależnienie, przemoc, niepełnosprawność, bezradność czy problemy opiekuńczo-wychowawcze.

 

W tak skomplikowanej sytuacji wsparcie również musi być zróżnicowane i wszechstronne, dlatego też projekt „Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni” przewiduje kilka różnych rodzajów aktywizacji.

 

 

Anna Prusak
Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni
/-/

 

 

 

 

 

 

 

 POKL.023-3/12

 

OPS wykłada wędkę na stół – cz. 2

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni zamiast rozdawać potrzebującym przysłowiowe ryby proponuje naukę robienia wędki. W tegorocznej edycji wielkiego projektu unijnego ważny jest jeszcze inny przedmiot: rodzinny stół...

 

Uczestnicy na wstępie muszą przejść przez etap aktywizacji zawodowej, poprzez uczestnictwo w warsztatach grupowych i indywidualnych konsultacjach z doradcą zawodowym. Efektem tych zajęć jest diagnozowanie i sporządzanie indywidualnych ocen przydatności zawodowej.

 

Kolejny etap aktywizacji edukacyjnej polega już na nabywaniu konkretnych umiejętności zawodowych. Uczestnicy mają tu do wyboru m.in. kursy obsługi wózków widłowych, kurs kelnerski i organizacji imprez gastronomicznych, kurs sprzedawcy z obsługą kas i terminali, naukę stylizacji paznokci, opieki nad osobą zależną czy kurs robót wykończeniowych w budownictwie.

 

Trzeci etap aktywizacji zdrowotnej zakłada sfinansowanie badań profilaktycznych i specjalistycznych, pod kątem powrotu na rynek pracy, a także przeprowadzenie zajęć z zakresu higieny i profilaktyki zdrowotnej, oraz różne rodzaje terapii.

 

Kolejnym, ale nie mniej ważnym elementem całościowego wsparcia uczestników projektu jest animacja społeczna.

 

- Etap ten polega na realizacji ośmiu programów spotkań środowiskowych – wyjaśnia animatorka społeczna Beata Bartczak. - Dwa spotkania zaplanowano we Wrześni, reszta odbędzie się we wsiach gminnych, w których zamieszkują uczestnicy naszego projektu. Do organizowania spotkań angażujemy samych uczestników. Ich tematem przewodnim będzie stół – jako mebel rodzinny, który łączy, umacnia i naprawia relacje w domu – dodaje.

 

W organizacji spotkań pomagają także liderzy wiejskich społeczności, czyli sołtysi. To od nich wypłynęła propozycja, aby „stolikowe” spotkania połączyć z zabawą i zorganizować w konwencji „podwieczorek przy mikrofonie”.

 

Tematyka miejskich i wiejskich spotkań będzie obejmować m.in. domową profilaktykę zdrowotną, zapobieganie błędom dietetycznym, kulturę stołu oraz przygotowanie uroczystości rodzinnych.

 

- Idea działań sprowadza się do przywrócenia dobrych relacji rodzinnych, sąsiedzkich, wspólnego spędzania czasu wolnego – precyzuje Krystyna Spychalska, asystent koordynatora projektu. - Istotne jest również dostarczenie wiedzy o zdrowym odżywianiu i przekazywanie dobrych pomysłów kulinarnych, tak aby przeciwdziałać kulturze bylejakości i fast foodów. Kuchnia z głową to nasza recepta na tanie, smaczne, urozmaicone i zdrowe jedzenie – wyjaśnia Spychalska.

 

Anna Prusak
Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni
/-/

 

 

 

 

 

 

 

POKL.023-4/12

 

OPS wykłada wędkę na stół – cz. 3

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni zamiast rozdawać potrzebującym przysłowiowe ryby proponuje naukę robienia wędki. W tegorocznej edycji wielkiego projektu unijnego ważny jest jeszcze inny przedmiot: rodzinny stół...

 

Ważną częścią projektu jest aktywizacja społeczna, która polega m.in. na pracy w samych rodzinach uczestników. Zajmują się tym asystenci rodziny – pedagodzy ze zróżnicowanymi kompetencjami, wykorzystywanymi w zależności od zdiagnozowanego w rodzinie problemu.

 

Projekt przewiduje jeszcze wiele rodzajów wsparcia uczestników. Są to m.in. kursy poradnictwa specjalistycznego, interwencji kryzysowej, informowanie o prawach i uprawnieniach, konsultacje prawne z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz grupowe zajęcia z savoir vivre-u, z zakresu profilaktyki przestępczości i zagrożeń w cyberprzestrzeni.

 

OPS będzie również inicjować działania grupy samopomocowej dla ofiar przemocy i organizować warsztaty psychoedukacyjne z zakresu przeciwdziałania nikotynizmowi. Działania te będą realizowane w Specjalistycznym Punkcie Wspierania Rodziny przez specjalistów: psychologa, pedagoga, prawnika, terapeutę uzależnień, dietetyka i doradcę zawodowego.

 

 

Anna Prusak
Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni
/-/

 

 

 

 

 

 

  

POKL.023-5/12

 

Poprzez kursy do pracy – cz. 1

 

 

Trwa jeden z najważniejszych etapów wielkiego projektu Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni. Darmowe kursy zawodowe otwierają przed uczestnikami zupełnie nowe życiowe perspektywy ...

 

Tegoroczny jubileusz pięciolecia programu o nazwie „Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni” może świętować blisko 500 wszystkich uczestników tego szeroko zakrojonego przedsięwzięcia.

 

Organizatorzy z OPS-u nie spoczywają jednak na laurach i finalizują piątą edycję przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Całościowa wartość pozyskanych funduszy znacznie przekroczyła już milion złotych.

 

Adresatami projektu są nieaktywni zawodowo mieszkańcy gminy Września – klienci Ośrodka Pomocy Społecznej – oraz ich otoczenie. W tym roku 24 osoby realizują pełne kontrakty socjalne z pracownikami OPS-u, a pozostałe 36 osób objęto Programem Aktywności Lokalnej.

 

Głównym celem całego projektu jest zwiększenie szans powrotu na rynek pracy wszystkich bezrobotnych uczestników oraz ograniczenie – lub całkowita eliminacja – zjawiska wykluczenia społecznego w ich rodzinach.

 

Wszyscy adresaci projektu są nieaktywni zawodowo już od dłuższego czasu. Im ten okres jest dłuższy, tym dalej posunięta psychiczna niezdolność do poszukiwania pracy. Dodatkowo objęci programem bezrobotni mieszkańcy gminy żyją w otoczeniu, które utrwala ich stan. Osoby te jednak wciąż znajdują się w wieku produkcyjnym i mają duże szanse na pozytywną zmianę swojej sytuacji, na poprawę relacji z otoczeniem i aktywne włączenie się w życie swoich społeczności.

 

Bezrobocie w tej grupie wynika nie tylko z braku umiejętności zawodowych, najczęściej związane jest także z problemami rodzinnymi, takimi jak uzależnienie, przemoc, niepełnosprawność, bezradność czy problemy opiekuńczo-wychowawcze.

 

W tak skomplikowanej sytuacji wsparcie również musi być zróżnicowane i wszechstronne, dlatego projekt „Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni” przewiduje kilka różnych rodzajów aktywizacji: aktywizację społeczną, zdrowotną, edukacyjną oraz zawodową.

 

 

Anna Prusak
Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni
/-/

 

 

 

 

 

 

 

POKL.023-6/12

 

Poprzez kursy do pracy – cz. 2

 

 

Trwa jeden z najważniejszych etapów wielkiego projektu Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni. Darmowe kursy zawodowe otwierają przed uczestnikami zupełnie nowe życiowe perspektywy ...

 

Uczestnicy objęci programem Aktywności Lokalnej przeszli już przez etap aktywizacji zawodowej poprzez uczestnictwo w warsztatach oraz grupowych i indywidualnych konsultacjach z doradcą zawodowym. Efektem tych zajęć było zdiagnozowanie i sporządzenie indywidualnych ocen przydatności zawodowej. Każdy z 36 uczestników otrzymał kompleksową pomoc przy wyborze, jakiego wymagał dalszy etap.

 

Aktualnie realizowana faza aktywizacji edukacyjnej polega już na nabywaniu konkretnych umiejętności zawodowych. Praktyczne kursy dostosowane są do obecnych warunków rynku pracy. Głównym realizatorem tej części projektu jest Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

 

Uczestnicy mogli wybierać spośród kilkunastu różnych kursów. Bardzo atrakcyjne pod względem przydatności w poszukiwaniu pracy są darmowe kursy prawa jazdy kategorii B oraz T, a także kurs na kierowcę wózka jezdniowego lub widłowego z wymianą butli. Nie mniej wartościowe i użyteczne są pozostałe kursy zawodowe: na wykwalifikowanego robotnika budowlanego, spawacza, magazyniera, sprzedawcę z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych, pracownika obsługi hotelarskiej, opiekuna osób zależnych, wykwalifikowanej pomocy domowej oraz kursy organizacji imprez gastronomicznych, obsługi komputera i internetu czy obsługi maszyn numerycznych.

 

- Kursy prowadzą zarówno nasi pracownicy, jak i zatrudnieni przez nas zewnętrzni specjaliści z danych dziedzin – mówi Marek Dyba, dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Większość kursów odbywa się w siedzibie placówki, również w jej nowej części oddanej do użytku dokładnie rok temu dzięki znacznemu wykorzystaniu funduszy unijnych podczas budowy.

 

Anna Prusak
Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni
/-/

 

 

 

 

 

 

 

POKL.023-7/12

 

Poprzez kursy do pracy – cz. 3

 

 

Trwa jeden z najważniejszych etapów wielkiego projektu Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni. Darmowe kursy zawodowe otwierają przed uczestnikami zupełnie nowe życiowe perspektywy ...

 

Większość kursów rozpisana jest na kilkadziesiąt godzin. Zajęcia odbywają się 2-3 razy w tygodniu, w 5-godzinnych dziennych sesjach. Przed każdą sesją wszyscy uczestnicy otrzymują obiad, mają także zapewnione napoje i słodycze w trakcie zajęć. Na koniec kursanci otrzymają dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia i uzyskanie określonych kwalifikacji.

 

- Skoordynowanie kursów to dla nas wielkie wyzwanie logistyczne, ale realizujemy ją z przyjemnością – zapewnia M. Dyba.

 

Kursy to również wyzwanie dla samych uczestników. Większość jednak podchodzi do nich z nadzieją na poprawę swojej sytuacji. Doskonałą motywacją są przykłady uczestników poprzednich edycji projektu, którzy dzięki nabytym praktycznym umiejętnościom nie tylko znaleźli, ale również utrzymali zatrudnienie na rynku pracy.

 

Program „Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni” współfinansowany jest ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.1.

 

Anna Prusak
Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni
/-/

 

 

 

 

 

 

 

POKL.023-8/12

 

Warsztaty terapeutyczne dla osób uzależnionych od nikotyny

 

 

W dniach 16-17 listopada oraz 30 listopada i 1 grudnia 2012 roku Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni realizuje warsztaty dla osób uzależnionych od nikotyny.

 

Warsztaty finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działań środowiskowych przewidzianych w projekcie systemowym OPS pn. „Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”.

 

Celem zajęć jest dostarczenie wiedzy na temat uzależnienia od nikotyny, poznania przyczyn sięgania po nikotynę, technik radzenia sobie z napięciem, poznania własnych motywów zaprzestania palenia, kierowania trudną sytuacją i spożytkowania powstałych w niej emocji oraz praca indywidualna nad problemami stanowiącymi przeszkody w rzuceniu palenia i nauka technik pomocnych w porzuceniu nałogu.

 

Dla 7-12-osobowej grupy uczestników przewidziane są zajęcia w różnych formach.

 

Zajęcia prowadzone będą w ramach programu autorskiego opracowanego i realizowanego osobiście przez Panią Magdalenę Smaś-Myszczyszyn – psychologa, psychoterapeutkę, współpracownika Wielkopolskiego Instytutu Psychoterapii.

 

Zajęcia będą odbywać się w siedzibie Wrzesińskiego Stowarzyszenia Abstynentów „Jantar” przy ul. Chopina 3/3 we Wrześni.

 

 

Anna Prusak
Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni
/-/

 

 

 

 

 

 

 

POKL.023-9/12

 

O formach aktywizacji beneficjentów ostatecznych realizowanych w ramach projektu systemowego pn. „Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni” - cz. 1Realizowany przez OPS we Wrześni projekt systemowy pn. „Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni” przewiduje kilka różnych rodzajów aktywizacji w celu:

 • poprawy funkcjonowania osób bezrobotnych i ich rodzin poprzez 12-miesięczne wsparcie specjalistyczne, finansowe i pracę socjalną,

 • zwiększenia szans osób bezrobotnych na powrót na otwarty rynek pracy poprzez zwiększenie ich kompetencji społecznych i zawodowych oraz poprawę wizerunku w ciągu 12 miesięcy,

 • zaktywizowania środowisk osób wykluczonych i zagrożonych do działań na rzecz lokalnej społeczności i wsparcia w rozwiązywaniu problemów w ciągu 12 miesięcy.

W ramach realizowanego przez OPS projektu systemowego występuje pięć form aktywizacji:

 

Aktywizacja zawodowa

W jej ramach zaplanowano warsztaty grupowe (warsztaty z wykorzystywania nowoczesnych technik poszukiwania zatrudnienia i sporządzania dokumentów aplikacyjnych) oraz indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym (w celu zdiagnozowania potencjału beneficjentów oraz sporządzenia indywidualnych ocen przydatności zawodowej).

 

Aktywizacja edukacyjna

Jej celem jest nabycie umiejętności zawodowych przez beneficjentów ostatecznych poprzez udział w specjalistycznych kursach. Są to kursy obsługi wózków widłowych, organizacji imprez gastronomicznych, kursy kelnerskie, pracownika obsługi hotelarskiej, sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych, obsługi komputera i internetu, stylizacji paznokci, opieki nad osobami zależnymi (dziećmi i osobami starszymi) czy kursy robót wykończeniowych w budownictwie.

Uczestnicy mają możliwość skorzystania jednocześnie z kilku kursów. Oprócz wymienionych powyżej kursów zapewniono także możliwość udziału w kursie na prawo jazdy w celu umożliwienia dojazdu do pracy uczestnikom, którzy nabędą nowe, lub uzupełnią posiadane umiejętności (tylko dla uczestników realizujących kontrakty).

 

Aktywizacja zdrowotna

Polega na skierowaniu i sfinansowaniu badań profilaktycznych i specjalistycznych pod kątem powrotu na rynek pracy oraz przeprowadzeniu zajęć w formie wykładów z zakresu higieny i profilaktyki zdrowotnej. Głównym celem jest postawienie diagnozy zdrowia uczestników i sporządzenie z nimi tzw. wywiadów środowiskowo-medycznych.

W ramach realizacji tej formy aktywizacji zaplanowano skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej, psychospołecznej czy rodzinnej, a także tzw. „korepetycje dla rodziców”, a więc zajęcia dla rodziców małych dzieci, w szczególności samotnych rodziców w środowiskach, w których zdiagnozowano problemy opiekuńczo-wychowawcze.

 

 

Anna Prusak
Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni
/-/

 

 

 

 

 

 

 

POKL.023-10/12

 

O formach aktywizacji beneficjentów ostatecznych realizowanych w ramach projektu systemowego pn. „Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni” - cz. 2Animacja społeczna

Animacja społeczna przewiduje zrealizowanie 8 programów spotkań środowiskowych. Dwa spotkania zaplanowano we Wrześni, pozostałe we wsiach gminnych, w których zamieszkują uczestnicy naszego projektu. Do zorganizowania powyższych spotkań postanowiono zaangażować przede wszystkim samych uczestników projektu. Tematem przewodnim tych spotkań jest w szczególności profilaktyka zdrowotna, zapobieganie błędom dietetycznym, kultura „stołu”, przygotowanie uroczystości rodzinnych. Sama idea działań sprowadza się do przywrócenia dobrych relacji rodzinnych, sąsiedzkich, wspólnego spędzania czasu wolnego. Ważną kwestią jest dostarczenie wiedzy o zdrowym odżywianiu, przekazanie dobrych pomysłów kulinarnych, celem przeciwdziałania kulturze „bylejakości i fast food`ów”. Kuchnia „z głową”, to recepta na tanie, smaczne, urozmaicone i zdrowe jedzenie.Aktywizacja społeczna

Aktywizacja społeczna skupia się przede wszystkim na pracy w samych rodzinach. W tym celu powstała potrzeba zatrudnienia asystentów rodziny – 6 pedagogów ze zróżnicowanymi kompetencjami, wykorzystywanymi w zależności od zdiagnozowanego w rodzinie problemu, takiego jak m.in. uzależnienie, niepełnosprawność intelektualna, problemy wychowawcze i opiekuńcze w rodzinach z dziećmi, przemoc, samotne rodzicielstwo, nieumiejętność organizowania „pracy” domu, dysponowania czasem i środkami finansowymi itp.

Istotnym instrumentem tej formy aktywizacji jest także zorganizowanie wolontariatu i utworzenie Klubu Wolontariusza. Celem jest zainteresowanie samych uczestników projektu możliwością realizowania działań wolontariackich.

Oprócz powyższych działań zaplanowano także zorganizowanie i sfinansowanie poradnictwa specjalistycznego, interwencji kryzysowej, informowanie o prawach i uprawnieniach, konsultacje prawne z zakresu zabezpieczenia społecznego, a także zajęcia z savoir vivre`u, z zakresu profilaktyki przestępczości i zagrożeń w cyberprzestrzeni (zajęcia grupowe).

W ramach aktywizacji społecznej zaplanowano również:

 • inicjowanie działań grupy samopomocowej dla ofiar przemocy,

 • zorganizowanie warsztatów psychoedukacyjnych z zakresu przeciwdziałania nikotynizmowi (uzależnienie tego rodzaju stanowi kosztowne obciążenie dla budżetu domowego wielu rodzin,
  w tym rodzin uczestników projektu),

 • organizowanie i sfinansowanie poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz umiejętności podnoszących kompetencje życiowe (działania realizowane w Specjalistycznym Punkcie Wspierania Rodziny przez specjalistów: psychologa, pedagoga, prawnika, terapeutę uzależnień, dietetyka oraz doradcę zawodowego),

 • warsztaty z dietetykiem i wizażystą z przygotowaniem z kosmetologii dla osób mających problemy z autoprezentacją i schludnym wyglądem, nie stosujących zasad zdrowego odżywiania i profilaktyki zdrowia,

 • sfinansowanie opieki nad osobą zależną (umożliwienie udziału uczestnikom projektu w warsztatach, spotkaniach i kursach zawodowych),

 • szkolenie z zakresu ratownictwa i profilaktyki wypadków oraz postępowania w przypadku klęsk żywiołowych.

 

 

Anna Prusak
Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni
/-/

 

 

 

 

 

 

 

POKL.023-11/12Podwieczorki przy mikrofonie ... cz. 1Stół łączy, czyli podwieczorek przy mikrofonie” to cykl spotkań będący częścią działań środowiskowych realizowanych w ramach projektu systemowego pn. „Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”.

Ideą spotkań jest zintegrowanie społeczności lokalnej poprzez zorganizowanie imprez przy aktywnym uczestnictwie lokalnej społeczności, w tym samych uczestników projektu, a także wolontariuszy współpracujących z Wrzesińskim Centrum Wolontariatu.

Program spotkań obejmuje elementy edukacyjne, ekonomiki żywienia rodziny, profilaktyki zdrowia z uwzględnieniem specyfiki żywienia dzieci, osób dorosłych i starszych, kultury przygotowywania i spożywania posiłków
oraz zachowania się przy stole. Program ten koncentruje się na przywracaniu
i wzmacnianiu pozytywnych relacji pomiędzy członkami rodziny i najbliższym otoczeniem oraz korygowaniu zachowań niepożądanych.

Program uwzględnia możliwość przeprowadzenia konkursów z nagrodami oraz poczęstunek dla uczestników, osobę prowadzącą spotkanie, oprawę artystyczną, adekwatne do sytuacji nagłośnienie oraz wyposażenie miejsca spotkania w stoły, krzesła i sprzęt kuchenny. Zadbano także o transport uczestników na miejsce imprezy.

W ramach spotkań przewidziano wiele atrakcji. Jednym z punktów spotkania jest pokaz gotowania przy omówieniu pozytywnych aspektów zdrowego odżywiania i gotowania zgodnie z najlepszymi trendami.
W trakcie przygotowywania potraw przewidziano m.in. występy artystki oraz zabawę karaoke. Na spotkaniach tych nie zabraknie także degustacji ugotowanych w trakcie imprezy potraw.

 

Anna Prusak
Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni
/-/

 

 

 

 

 

 

 

POKL.023-12/12

 

Podwieczorki przy mikrofonie ... cz. 2Dotychczas odbyły się spotkania w Obłaczkowie i Chwalibogowie. Poniżej zdjęcia ze spotkania w Obłaczkowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Prusak
Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni
/-/

 

 

 

 

 

 

 

 POKL.023-13/12

 

 

źródło: tygodnik lokalny Wiadomości Wrzesińskie z 26 października 2012 r. nr 43 (1173/XXIII)

 

 

 

 

 

 

 

 

POKL.023-14/12

 

 

źródło: tygodnik lokalny Wiadomości Wrzesińskie z 9 listopada 2012 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

POKL.023-15/12

 

 

źródło: tygodnik lokalny Wiadomości Wrzesińskie z 23 listopada 2012 r. nr 47

 

 

 

 

 

 

 

POKL.023-16/12

 

 

źródło: tygodnik lokalny Wiadomości Wrzesińskie z 23 listopada 2012 r. nr 47

 

 

 

 

 

 

 

 

POKL.023-17/12

 

Mnożenie dobra przez dzielenie wiedzy

 

 

Dobiegła końca piąta całoroczna edycja wielkiego projektu Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni. Dla adresatów tegorocznego projektu, czyli 60 osób bezrobotnych z gminy Września oraz ich rodzin, było to – i wciąż jest – niezwykłe doświadczenie. 24 uczestników realizowało kontrakty socjalne, a 36 osób wypełniało założenia Programu Aktywności Lokalnej. 12 miesięcy wsparcia specjalistycznego, finansowego oraz pracy socjalnej dobiegł końca.

 

Wszyscy adresaci projektu są osobami nieaktywnymi zawodowo od dłuższego czasu i żyją w otoczeniu, które utrwala ten stan. Osoby te jednak wciąż mają duże szanse na pozytywną zmianę swojej sytuacji – na poprawę relacji z otoczeniem i aktywne włączenie się w życie społeczności.

 

- Bezrobocie w tej grupie wynika nie tylko z braku umiejętności zawodowych, najczęściej związane jest także z problemami rodzinnymi, takimi jak uzależnienie, przemoc, niepełnosprawność, bezradność czy problemy opiekuńczo-wychowawcze – mówi dyrektor OPS-u Anna Prusak.

 

W tak skomplikowanej sytuacji wsparcie również musi być zróżnicowane i wszechstronne. Dlatego też projekt „Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni” przewidział kilka rodzajów aktywizacji: zawodową, edukacyjną, zdrowotną i społeczną.

 

Uczestnicy, w terminologii projektu nazwani „beneficjentami ostatecznymi”, zaczynali od grupowych i indywidualnych warsztatów oraz konsultacji z doradcami zawodowymi, aby wspólnie zdiagnozować i sporządzić indywidualne oceny przydatności zawodowej. Następnie osoby objęte projektem wybierały i rozpoczynały praktyczne kursy zawodowe, dostosowane do obecnego rynku pracy. Głównym realizatorem tej części projektu było wyłonione w przetargu Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

Uczestnicy ukończyli zdobywanie uprawnień na obsługę wózków widłowych, organizowanie imprez gastronomicznych oraz szkolenia w zakresie obsługi hotelarskiej, obsługi kas fiskalnych, terminali płatniczych i komputera. Uczestnicy mogli także odbyć kurs kelnerski, nauczyć się opieki nad osobą zależną czy wykonywania robót wykończeniowych w budownictwie. Kilka osób skorzystało przy tym z możliwości zaliczenia więcej niż jednego kursu, a kilka uczestników projektu ukończyło kurs prawa jazdy.

 

Uczestnicy nie tylko zyskali nowe, bezcenne umiejętności, ale także poprawili swoje zdrowie. Jednym z etapów projektu były bowiem profilaktyczne i specjalistyczne badania medyczne. W ramach aktywizacji zdrowotnej przeprowadzone zostały także wykłady z zakresu higieny i profilaktyki zdrowotnej.

 

Najszerzej zakrojony etap aktywizacji społecznej nadal odbywał się na kilku różnych płaszczyznach. Po pierwsze, OPS zatrudnił 6 asystentów rodziny, czyli pedagogów ze zróżnicowanymi kompetencjami, wykonywanymi w zależności od zdiagnozowanego w rodzinie problemu. Jednocześnie w Punkcie Wspierania Rodziny działającym przy ośrodku, psycholog, pedagog, prawnik, terapeuta uzależnień i dietetyk prowadzili poradnictwo specjalistyczne.

 

W ramach animacji społecznej zorganizowano także cykl spotkań środowiskowych we Wrześni oraz rodzinnych wsiach uczestników.

- Ich tematem przewodnim jest stół, jako mebel rodzinny, który łączy, umacnia i naprawia relacje w domu – stwierdza Beata Bartczak, koordynatorka tej części projektu.

W organizacji spotkań pomagają sami uczestnicy oraz liderzy wiejskich społeczności, czyli sołtysi. Tematyka miejskich i wiejskich spotkań obejmuje m.in. domową profilaktykę zdrowotną, zapobieganie błędom dietetycznym, kulturę stołu oraz przygotowanie uroczystości rodzinnych.

 

Poza tym uczestnicy projektu mogli zaliczyć warsztaty z zakresu przeciwdziałania nikotynizmowi, warsztaty z dietetykiem i wizażystą, warsztaty z zakresu racjonalnego gospodarowania budżetem domowym i korzystania z produktów bankowych, warsztaty umiejętności rodzicielskich adresowanych do samotnych rodziców oraz szkolenie z zakresu ratownictwa i profilaktyki wypadków, a także kurs postępowania w przypadku klęsk żywiołowych.

 

Dodatkową korzyścią projektu było utworzenie Klubu Wolontariusza współpracującego z Wrzesińskim Centrum Wolontariatu. Zakres działalności obu tych jednostek obejmuje m.in. szkolenia dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu oraz akcje charytatywne i działania na rzecz klientów OPS-u.

 

Efekty i poziomy realizacji projektu integracji można mnożyć. Jedną z dodatkowych korzyści jest zdiagnozowanie sytuacji w otoczeniu bezpośrednich beneficjentów projektu. OPS zorganizował spotkania z sołtysami, członkami rad sołeckich, przedstawicielami lokalnych organizacji i grup nieformalnych z kilku gminnych miejscowości. Ich celem była aktywizacja otoczenia beneficjentów poprzez inicjowanie przedsięwzięć integrujących środowisko, w którym zamieszkują.

- Wspólnie planowane, organizowane i realizowane przedsięwzięcia łączą lokalną społeczność. Są szansą na utrwalenie dobrych relacji w społeczności. W realizację działań środowiskowych docelowo włączonych zostało blisko 1000 mieszkańców naszej gminy – wyjaśnia Krystyna Spychalska, asystent koordynatora projektu.

 

Wartość całego realizowanego piąty rok programu przekroczyła już milion złotych. W tym czasie kilkuset ludzi zyskało nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe, wielu z nich zgodnie z założeniem podjęło zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie w roku 2013 mogą uzyskać informację u każdego rejonowego pracownika socjalnego.

 

Anna Prusak
Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni
/-/