Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają :

2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym

1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał również w przypadku przekroczenia dochodu. W takiej sytuacji należny dodatek będzie umniejszony o kwotę przekroczenia dochodu. Nie wypłaca się dodatku, jeżeli jego wysokość po zastosowaniu powyższej zasady byłaby niższa niż 20 zł.

Dochód obliczany jest z roku 2020 dla wniosków złożonych od stycznia do lipca 2022 oraz z roku 2021 dla wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 października 2022. Informacje o dochodzie opodatkowanym pobierane są elektroniczne przez organ rozpatrujący wniosek natomiast informacje o dochodzie nieopodatkowanym należy uwzględnić w formularzu wniosku.

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

– jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 zł

– gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 zł

– gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł

– gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł

Wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

– jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 500 zł

– gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 750 zł

– gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 1062,50 zł

– gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1437,50 zł

W przypadku złożenia wniosku w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. wypłata dodatku osłonowego następuje w dwóch równych transzach płatnych do 31 marca 2022 r. (pierwsza transza) oraz 2 grudnia 2022 r. (druga transza).

W przypadku złożenia wniosku w terminie od 1 lutego do 31 października 2022 r. dodatek osłonowy wypłacany jest jednorazowo niezwłocznie po jego przyznaniu.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać:

– elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.

– tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej – Sekcja Dodatków Mieszkaniowych ul. Słowackiego 39 62-300 Września

Zgodnie z zapisami ustawy informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej.

Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania dodatku osłonowego, a także druki wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego można uzyskać w Sekcji Dodatków Mieszkaniowych Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni, ul. Słowackiego 39

Załączniki:

Skip to content