Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”. Zadanie jest finansowane w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego.

Wprowadzenie usługi asystenta osobistego jako formy ogólnodostępnego wsparcia osób niepełnosprawnych umożliwi tym osobom prowadzenie bardziej aktywnego i samodzielnego życia. Pozwoli przeciwdziałać dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez uczestnictwo w wydarzeniach społeczno-kulturalnych.

Łączna kwota środków Funduszu Solidarnościowego uzyskana przez Gminę Września na realizację Programu wynosi 1 070 235,00 zł

Okres realizacji Programu: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Grupa docelowa:

Ośrodek planuje w ramach realizowanego Programu objęcie usługami asystenckimi 40 osób mieszkających na terenie Gminy Września:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji w szacowanej liczbie 8 osób;
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, w tym osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zgodnie z prawomocnym orzeczeniem lub wyrokiem sądu, z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności osób pomiędzy 16. a 18 rokiem życia, w szacowanej liczbie 32 osób.

Usługi asystencji polegają m. in. na pomocy Asystenta:

  • w przemieszczaniu się Uczestnika Programu w wybrane przez niego miejsca,
  • w dokonywaniu zakupów – z zastrzeżeniem aktywnego udziału Uczestnika Programu,
  • w załatwianiu spraw urzędowych,
  • w aktywnym uczestniczeniu w życiu kulturalnym,
  • w wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Ważne: Asystent nie wykonuje działań za osobę niepełnosprawną (nie wyręcza jej), lecz wspiera ją w funkcjonowaniu. Liczba godzin usług ustalana jest indywidualnie. Pod opieką asystenta pozostaje tylko 1 uczestnik programu w danym czasie (opieka 1 na 1).

Usługi asystenckie świadczone są bezpłatnie przez 7 dni w tygodniu w ilości określonej indywidualnie dla każdego uczestnika

Zgłoszenia do Programu:

W celu zgłoszenia się do Programu należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrześni, w formie papierowej lub za pośrednictwem operatorów pocztowych (decyduje data wpływu do tut. Ośrodka) kartę zgłoszeniową do Programu, kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność oraz stosowne oświadczenia.

Termin zgłoszeń: do 25 marca 2022 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach od 9.00 do 14.00:

  • telefonicznie pod numerem telefonu 61 640 72 64 lub61 640 72 00
  • osobiście, po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w tut. Ośrodku tj. Września, ul. Fabryczna 14.

Podstawa prawna:

art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).

Załączniki: